Sesja RM Mszczonowa

Na kolejnej sesji spotkają się dziś mszczonowscy radni. Sesja rozpocznie się o godzinie 13 w sali konferencyjnej ratusza. W porządku obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

3. Ocena stanu przeciwpożarowego na terenie miasta i gminy Mszczonów.

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2012 roku.

5. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Mszczonów.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/105/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 listopada 2011r. dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującej fragment miejscowości Marków Towarzystwo.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego.

10. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2012.

11. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów na lata 2012-2023.

12. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

13. Informacja z działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej

14. Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa między sesjami.

15. Wolne wnioski i zapytania.

16. Zakończenie obrad.

Reklama