Sesja RM w Żyrardowie

W czwartek 29 marca 2012 roku o godzinie 10.00 w Resursie odbędą się obrady XX sesji Rady Miasta Żyrardowa.


Radni Miejscy zajmą się projektami uchwał w sprawie:

1. wskazania kierunków działania Prezydenta Miasta,
2. szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Żyrardów lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego,
3. emisji obligacji Miasta Żyrardowa oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
4. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2012,
5. uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Żyrardowa na lata
2012-2042,
6. zmiany uchwały Nr XII/73/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 16.06.2011 r. w sprawie udzielenia przez Miasto Żyrardów poręczenia kredytu zaciągniętego przez Żyrardowskie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na realizację przedsięwzięcia „Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Żyrardowie przy ul. Parkingowej”,
7. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”,
8. rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Żyrardowa.

Rada Miejska oraz zaproszeni goście uzyskają też informacje: o działaniach Prezydenta Miasta i Urzędu Miasta, oraz oceny stanu bezpieczeństwa w mieście.

Obrady zakończą wnioski, interpelacje i zapytania radnych. Początek obrad o godzinie 10.00 w Resursie przy ulicy 1-go Maja 45.Na sesję zaprasza Przewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Zieliński.

Reklama