O godzinie 10 sesja RM we Mszczonowie

 

Na kolejnej sesji spotkają się dziś mszczonowscy radni, w porządku obrad 19 punktów. Wśród nich uchwały porządkujące oświatę w gminie: podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Bobrowcach,

podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Księdza Kanonika Mariana Lipskiego w Osuchowie,podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej we Wręczy

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie.

3. Ocena stanu sanitarnego na terenie powiatu żyrardowskiego ze szczególnym uwzględnieniem miasta i gminy Mszczonów

4. Ocena stanu ochrony środowiska na terenie powiatu Żyrardowskiego ze szczególnym uwzględnieniem miasta i gminy Mszczonów

5. Ocena stanu melioracji i urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy Mszczonów.

6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Bobrowcach

7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Księdza Kanonika Mariana Lipskiego w Osuchowie.

8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej we Wręczy

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego „Lepsze jutro Młodych” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie

11. Podjęcie uchwały w sprawie programu pomocy dla rodzin wielodzietnych „3+”

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego w 2013 roku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2012

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie lokalu użytkowego

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości

16. Informacja z działalności kontrolnej komisji rewizyjnej.

17. Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa między sesjami.

18. Wolne wnioski i zapytania.

19. Zakończenie obrad.

Reklama