Konsultacje społeczne przed inwestycją na katowickiej

Rozpoczął się cykl spotkań konsultacyjnych dotyczących „Rozbudowy drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej: od węzła z drogą wojewódzką 579 w Radziejowicach do węzła Paszków z drogą wojewódzką 721 w Wolicy”. W czwartek, 19 kwietnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaprosiła mieszkańców gminy Radziejowice na wspólne spotkanie. Wzięli w nim udział także samorządowcy, przedstawiciele GDDKiA ale też przedstawiciel Biura Projektowego Transprojekt -Warszawa. Inwestorem jest wspomniana GDDKiA. Inwestycja przebiegać będzie przez nasz region między innymi gminy: Radziejowice, Nadarzyn czy Żabia Wola. Długość projektowanego odcinka wynosi około 21,5 kilometrów. Celem realizacji drogi ekspresowej jest stworzenie ponadregionalnej drogi tranzytowej łączącej województwa dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie i podlaskie oraz włączenie jej do sieci ekspresowych dróg krajowych o znaczeniu międzynarodowym. Początek projektowanego odcinka znajduje się na granicy miejscowości Radziejowice i Krze,cały odcinek kończy się przed węzłem Paszków. Na terenie gminy Radziejowice przypada 2,6 kilometra drogi, na terenie Żabiej Woli to -10 kilometrów. Na odcinku od Radziejowic do Wolicy znajduje się dużo skrzyżowań, z sygnalizacją świetlną bądź bez, z przejściami, jedno skrzyżowanie jest wielopoziomowe w Hucie Żabiowolskiej, ten węzeł zostanie jednak przebudowany. Najbliższym węzłem jest realizowany węzeł Radziejowice, następnym będzie węzeł Żabia Wola, zlokalizowany w Bukówce. Wzdłuż drogi występuje zagospodarowanie terenami rolniczymi, usługami, przemysłem, zabudową mieszkaniową. Duże niebezpieczeństwo stwarzają skrzyżowania z drogami niższej kategorii. Przy drodze numer osiem na terenie gminy zlokalizowanych jest wiele firm. Według danych Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim tereny przylegle do drogi nie są zmeliorowane. W ramach inwestycji ma nastąpić korekta łuków poziomych drogi krajowej w celu dostosowania do prędkości. W miejscowości Krze wymagana jest korekta zmiany wysokości poziomu drogi do terenu. Nawierzchnia na drodze ekspresowej zostanie dostosowana do przenoszenia najcięższych obciążeń, ma to być najwyższa kategoria drogi. Na całym odcinku projektowanym pojawią się trzy węzły. Drogi równoległe, które będą miały parametry poruszania się ruchu ciężkiego. Pojawią się obiekty inżynierskie między innymi przejazd w miejscowości Krze, poza granicą gminy Radziejowice projektowany jest wiadukt WD2, łączyć ma drogę gminną gruntową z ulicą Graniczną. Parametry przejazdów górą będą miały nawierzchnię do szerokości sześciu metrów, przy tych obiektach powstanie ciąg pieszo -rowerowy. Zarówno przystanki autobusowe jak i ciągi piesze zostaną oświetlone. W ramach inwestycji zostaną przebudowane urządzenia infrastruktury technicznej, między innymi sieci wodociągowe, sieci gazowe, kanalizacja deszczowa lub sanitarna, sieci energetyczne, wszystkie komponujące z drogą. W jej ramach ustawione zostaną wzdłuż terenów zabudowy mieszkaniowej ekrany akustyczne, przewiduje się zachowanie rezerwy pod teren, który w przyszłości zostanie wykorzystany pod mieszkalnictwo. Ekrany będą miały wysokość od czterech do sześciu metrów. Przewiduje się ogrodzenie drogi ekspresowej na całej długości, planowana jest budowa przejść dla zwierząt. Nowa trasa ma wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa, skróci czas podroży, poprawi komfort jazdy i ograniczy emisję spalin. Wystąpiła także konieczność wyburzenia obiektów. Na terenie gminy Radziejowice: to jeden budynek mieszkalny -na działce w miejscowości Krze i siedem budynków gospodarczych o charakterze gospodarczym lub usługowym. GDDKiA prosi o przekazywanie swoich opinii i wniosków na temat inwestycji w terminie 7 dni po zakończeniu Konsultacji Społecznych (z dopiskiem „Konsultacje Społeczne – droga ekspresowa S8”) na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa lub na adres e-mail: sekretariat.warszawa@gddkia.gov.pl. Oprac. jn

 

Reklama