O funduszu sołeckim w Radziejowicach

 

W Urzędzie Gminy Radziejowice odbyło się szkolenie dla sołtysów, dotyczyło głównie zagadnień związanych z funduszem sołeckim. W związku z tym, że Rada Gminy zdecydowała o wydzieleniu funduszu sołeckiego w gminnym budżecie, sołtysi teraz wspólnie z mieszkańcami mogą realizować swoje zamierzenia. Fundusz sołecki ma służyć realizacji przedsięwzięć poprawiających warunki życia mieszkańców. Fundusz sołecki może być źródłem częściowego dofinansowania działań, pozostała kwota może pochodzić z budżetu gminy oraz innych środków jak Leader ,,Odnowa i rozwój wsi” oraz wkładu własnego mieszkańców poprzez na przykład użyczenie sprzętu. Środki z funduszu sołeckiego muszą być przeznaczone na realizację przedsięwzięć określonych we wniosku sołectwa, muszą spełniać łącznie trzy warunki: być zadaniami własnymi gminy, mają służyć poprawie warunków życia mieszkańców, mają być zgodne ze strategią rozwoju gminy. Warto pamiętać, że do 31 marca następuje przyjęcie przez Radę Gminy uchwały o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego, do końca lipca zaś sołtysi otrzymują informacje o wysokości środków przypadających na każde sołectwo. Oprac jn na podstawie materiałów z www.funduszesoleckie.eu.

 

Jak wyliczyć fundusz sołecki?

F= (2+Lm/100)x Kb

F- wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo (kwota ta nie może być wyższa niż dziesięciokrotność Kb)

Lm – liczba mieszkańców sołectwa wg stanu na ostatni dzień czerwca roku poprzedzającego rok, w którym poniesione zostaną wydatki. Liczbę tę określa się na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych stałych mieszkańców.

Kb – to kwota bazowa obliczona poprzez podzielenie dochodów gminy przez liczbę mieszkańców wg stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego o dwa lata rok poniesienia wydatków.

Reklama