Żyrardów pozyskał ponad 1mln zł na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Żyrardów pozyskał ponad 1mln zł na zakup ponad 100 komputerów z oprogramowaniem dla placówek oświatowych, bibliotek i 40 rodzin o niskich dochodach.

Dzięki pozyskaniu unijnych środków, komputery z dostępem do Internetu trafią do 40 rodzin borykających się z problemami finansowymi, których nie stać na zakup sprzętu we własnym zakresie oraz do 20 osób niepełnosprawnych. Otrzymają je również żyrardowskie placówki oświatowe i instytucje (44 zestawy komputerowe), w których sprzęt będzie ogólnodostępny: 13 świetlic szkolnych, 6 przedszkoli po 2 zestawy komputerowe, trzy Filie Miejskiej Biblioteki Publicznej (4 zestawy komputerowe) oraz Miejski Ogród Jordanowski (2 zestawy komputerowe). W sumie będą to 104 zestawy komputerowe.

 Projekt zakłada nie tylko zapewnienie wskazanym osobom i instytucjom dostępu do szerokopasmowego Internetu, ale również zapewnienie sprzętu i oprogramowania niezbędnego do korzystania z usług internetowych, a także przeszkolenie 60 beneficjentów w zakresie informatyki (5 grup, 640 godz. szkolenia).

 Projekt przewiduje jednocześnie wydatki związane m.in. z serwisem zestawów komputerowych, ubezpieczeniem sprzętu komputerowego, opłatami abonamentu Internetu, kosztami promocji projektu oraz środkami niezbędnymi na modernizację komputerów.

W ramach projektu zakupione zostaną także dwa infokioski. Jeden z nich stanie na Placu Jana Pawła II.

Całkowita wartość projektu szacowana jest na ponad 1 mln 237 tys zł kwota pozyskanego dofinansowania wynosi ponad 1mln zł. Realizacja projektu przewidziana jest od września 2012 r. do października 2015 r.

Projekt nosi nazwę. ,,Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Żyrardowa” w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013: Priorytet 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Reklama