Nowe projekty w Gminie Mszczonów z dofinansowaniem unijnym

Pierwszym z projektów, na które Gmina Mszczonów pozyskała dofinansowanie unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (RPO WM), Priorytet IV. – Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.2. Ochrona powierzchni ziemi jest projekt „Zamknięcie oraz rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowościMarków Świnice gm. Mszczonów”. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 1 790 444,57zł, w tym kwota dofinansowania (EFRR i budżet państwa) – 1 520 832,38zł oraz wkład własny w wysokości – 269 612, 19zł. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 15.05.2012r. Czas realizacji projektu to 31 grudnia 2013r. Ogólnym założeniem projektu jest kontynuacja działań podejmowanych przez wnioskodawcę w celu poprawy jakości środowiska na terenie gminy. Składowisko odpadów w miejscowości Marków-Świnice jest obiektem gminy Mszczonów, które przyjmowało do składowania głównie odpady z terenu miasta i gminy Mszczonów. Składowisko rozpoczęło działalność w 1993 roku. Zajmuje powierzchnię 2,15 ha, powierzchnia czynna składowiska to 1,0 ha, powierzchnia wykorzystana 0,78 ha. W 2004r. na terenie gminy została wprowadzona selektywna zbiórka odpadów. W 2004 r. na terenie składowiska wykonano instalację odgazowania opartą o system 6 studni odgazowujących. Odcieki ze składowiska odbierane są drenażem rurowym zlokalizowanym na warstwie pyłów i glin. Drenaż został oddany do użytkowania w 2005 roku. Na składowisku były składowane odpady do końca 2009r.

Zakres robót w ramach projektu polegać będzie na:

– kształtowaniu bryły składowiska tj. uzupełnienie obwałowań kwatery, uformowaniu skarp

o nachyleniu 1:3, wyrównaniu i zagęszczeniu wierzchowiny ze spadkiem 2% z północy na

południe ,

– wykonaniu jednej dodatkowej studzienki odgazowującej z biofiltrem (6 szt. istniejących)

– wykonaniu rowu opaskowego o długości 207,7 m w południowej w wschodniej części kwatery

– budowie zbiornika ewaporacyjnego o poj. ok. 29 m³

– ułożeniu warstw rekultywacyjnych – wyrównawczej z piasku i żwiru, odgazowującej z materiału mineralnego, uszczelniającej z bentomaty, odwadniającej z pospółki żwirowej oraz glebotwórczej.

Po wykonaniu prac ziemnych na powierzchni składowiska zostaną dokonane nasadzenia

roślin zadarniających mające na celu ochronę rekultywowanego obiektu, stabilizacje warstwy

glebotwórczej, nadanie odpowiednich walorów estetycznych oraz krajobrazowych oraz

utworzenie strefy fitosanitacyjnej dla wód spływowych.

Po wykonaniu rekultywacji przez okres 30 lat będą przeprowadzane okresowe badania:

a) wielkości opadu atmosferycznego,

b) wód podziemnych (badaniu parametrów wskaźnikowych w wodach odciekowych,

powierzchniowych i podziemnych),

c) parametrów wskaźnikowych w gazie składowiskowym,

d) kontroli osiadania powierzchni składowiska.

Zasięg oddziaływania niniejszego projektu należy określić jako ponadlokalny (powiatowy) z uwagi na fakt, iż celem przewidzianego do realizacji projektu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska. Ochrona środowiska jest bardzo ważnym zagadnieniem ze względu na bezpośredni wpływ na stan wody, gleby, organizmy żywe oraz człowieka. Efekty projektu będą pozytywnie oddziaływać na takie sfery rozwoju społeczno-gospodarczego jak ochrona środowiska, rozwój kapitału społecznego i poziom zdrowia mieszkańców.

 

 

 

 

 

 

 

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”

Inwestujemy w waszą przyszłość”

 

Drugi z projektów to „Inwestycje w Gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji koncepcyjnej terenów inwestycyjnych” dofinasowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 6. Oś priorytetowa: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Poddziałanie 6.2.2: Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 780 000,00zł, w tym dofinansowanie unijne 663 000,00zł, które wynosi 85% kosztów projektu, pozostałe 15% kosztów Gmina Mszczonów pokryje z własnych środków. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 17.04.2012r. Czas realizacji projektu to 31 grudnia 2013r.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie poziomu inwestycji przedsiębiorstw w Gminie Mszczonów poprzez wzrost atrakcyjności terenu inwestycyjnego.

Cele szczegółowe projektu to:

– wzrost atrakcyjności wyznaczonego terenu inwestycyjnego poprzez przygotowanie dokumentacji koncepcyjnych zagospodarowania, oddziaływania na środowisko oraz geotechnicznych, które ułatwią i przyspieszą procesy projektowania i ewentualnej realizacji infrastruktury a także inwestowania przez przedsiębiorstwa

– poprawa jakościowa i ilościowa prezentacji oferty terenów inwestycyjnych poprzez działania doradcze, promocyjne oraz opracowanie informacji o utworzonym terenie

– stworzenie nowych miejsc pracy

– rozwój innowacji i transferu technologii (jakościowy)

W ramach projektu planuje się wykonanie:

– koncepcji zagospodarowania terenu obejmującej zakresem koncepcję urbanistyczną i koncepcje z wyznaczonymi trasami, długościami i parametrami każdego elementu podstawowej infrastruktury (drogi i place, sieci wodne i kanalizacyjne, sieć energetyczna, oświetlenie, sieć teletechniczna).

– badania geotechniczne, które mają objąć cały teren i określić wszystkie podstawowe elementy jak również możliwość korzystania z zasobów naturalnych np. wody głębinowej itp.

– raport o oddziaływaniu na środowisko, który ma przyspieszyć proces projektowania i inwestowania na tym terenie, zarówno dla właściciela w zakresie wyposażenia w infrastrukturę, jak i dla potencjalnych przedsiębiorców.

– uzupełniająco przez cały okres realizacji projektu planuje się aktywne informowanie o utworzonym terenie inwestycyjnym, początkowo głównie działania informacyjne w prasie oraz poprzez bezpośrednie kontakty z instytucjami otoczenia biznesu i in.

Korzyściami bezpośrednimi wynikającymi z realizacji projektu będą:

– większe wpływy do budżetu miasta i większe możliwości inwestycyjne

– spadek bezrobocia i poprawa warunków życia w skali powiatu

– ład przestrzenny związany z kontrolowaną lokalizacją inwestycji poza obszarami mieszkalnymi

– podniesienie procesu transferu innowacji i technologii.

 

 

Rafał Wasilewski

 

Reklama