Dziś sesje w Mszczonowie i Grodzisku Mazowieckim

 

Łukasz Koperski, przewodniczący Rady Miejskiej Mszczonowa i Joanna Wróblewska, przewodnicząca Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim zapraszają na sesje rad gmin. W Mszczonowie obrady rozpoczną się o godzinie 13, w Grodzisku Mazowieckim o godzinie 16.

Proponowany porządek obrad sesji w Mszczonowie:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

3. Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 roku oraz w placówkach podległych Gminie Mszczonów.

4. Ocena działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie.

5. Ocena działalności sportu na terenie miasta i gminy Mszczonów.

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mszczonów.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Mszczonów.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2012.

9. Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa między sesjami.

10. Informacja z działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej

11. Wolne wnioski i zapytania.

12. Zakończenie obrad.

W porządku obrad grodziskiej sesji znalazło się 29 punktów. Proponowany program sesji RM:

1. Przyjęcie porządku dziennego obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej (uchwała)

4. Zmiany w budżecie gminy na 2012 rok (uchwała)

5. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (uchwała)

6. Współdziałanie z Gminą Żabia Wola na wykonanie zadania polegającego na realizacji inwestycji przebudowy drogi (uchwała)

7. Partnerstwo dotyczące realizacji projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na 2013 rok projektu pn.: „Modernizacja drogi gminnej (ul. Źródlana) stanowiącej połączenie dróg powiatowych nr 1504W i 1503W z drogą krajową nr 8 relacji Warszawa – Katowice” (uchwała)

8. Dokonanie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (uchwała)

9. Nadanie statutu Bibliotece Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki (uchwała)

10. Zlecenie realizacji Ośrodkowi Pomocy Społecznej zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (uchwała)

11. Zatwierdzenie do realizacji w 2012 roku projektu systemowego pod nazwa „Wykorzystaj szansę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Ośrodek Pomocy Społecznej (uchwała)

12. Zniesienie pomnika przyrody na terenie parku miejskiego w Grodzisku Maz. (uchwała)

13. Zniesienie pomnika przyrody rosnącego po zachodniej stronie ul. Poniatowskiego, obok zakładu „Polfa” w Grodzisku Maz. (uchwała)

14. Odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej przy zbiegu ulic Górnej i Przystankowej (uchwała)

15. Nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kady (uchwała)

16. Wyrażenie zgody na ustanowienie służebności gruntowej polegającej na nadwieszeniu części budynku nad nieruchomością gminną przy ul. Obrońców getta (uchwała)

17. Zmiana uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „Seledynowa” we wsi Odrano-Wola (uchwała)

18. Przystąpienie do sporządzenia m.p.z.p. dla części miasta Grodzisk Maz Jednostka A3 (uchwała)

19. Przystąpienie do sporządzenia m.p.z.p. dla części miasta Grodzisk Maz Jednostka F1 (uchwała)

20. Przystąpienie do sporządzenia m.p.z.p. dla części miasta Grodzisk Maz Jednostka F2 (uchwała)

21. Przystąpienie do sporządzenia m.p.z.p. dla części wsi Chrzanów Duży, Chlebnia, Natolin – strefa przemysłowa w Gminie Grodzisk Maz (uchwała)

22. Przystąpienie do sporządzenia m.p.z.p. dla części wsi Odrano-Wola w rejonie ul. Amarantowej (uchwała)

23. Przystąpienie do sporządzenia m.p.z.p. dla części wsi Opypy w rejonie ul. Polnej Róży (uchwała)

24. Przystąpienie do sporządzenia m.p.z.p. dla części wsi Opypy w rejonie ul. Pałacowej (uchwała)

25. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone przez radnych na poprzedniej sesji.

26. Interpelacje pisemne radnych, sprawy różne i wniesione oraz wolne wnioski.

27. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej

28. Informacje Burmistrza Grodziska Mazowieckiego

29. Zamknięcie obrad.

Oprac. JN

Reklama