Moja Szansa w 2012roku w Radziejowicach

 

GOPS w Radziejowicach od 01.01.2012r. kontynuuje projekt systemowy ,,Moja szansa”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Promocja integracji społecznej, działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Łączna kwota przedsięwzięcia realizacji projektu w 2012r. wynosi 89100,00 zł.

Celem projektu jest wzmocnienie aktywności podopiecznych pomocy społecznej oraz podniesienie kompetencji zawodowych i społecznych. Za priorytet traktuje się tu również przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn w celu przeciwdziałania dyskryminacji i osiągnięciu równości płci. Projekt ma na celu walkę ze stereotypem odnoszącym się do roli kobiety ( kobieta – gospodyni domowa, matka) i do roli mężczyzn ( mężczyzna – żywiciel rodziny, niezaangażowany w prace domowe, silniejszy fizycznie i psychicznie). Projekt ,,Moja szansa” ma również za zadanie, dzięki aktywizacji społeczno – zawodowej spowodować wyjście uczestników projektu poza system pomocy społecznej oraz ich rodzin dzięki wykorzystaniu wiedzy oraz zasobów, które nabyli podczas uczestnictwa w szkoleniu. Do udziału w projekcie zostało wybranych 7 beneficjentów spełniających kryteria wyboru, dysponujących odpowiednim stopniem motywacji i potencjału do uczestnictwa w zatwierdzonym programie aktywizującym i wspierającym. W projekcie biorą udział 4 kobiety oraz 3 mężczyzn z którymi zawarto kantrakty socjalne. Są to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym korzystające z pomocy społecznej, które nie pracują – są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo w wieku aktywności zawodowej. Osoby te wymagają intensywnej aktywizacji społeczno – zawodowej. Ponadto beneficjenci ostateczni są osobami z terenów wiejskich z utrudnionym dostępem do różnych form edukacji, którzy posiadają bardzo niskie kwalifikacje zawodowe bądź wcale ich nie posiadają. Każdy z uczestników został objęty diagnozą potrzeb beneficjenta na której podstawie dostosowano formę wsparcia do zdiagnozowanych potrzeb. W tym roku zaproponowaliśmy dla uczestników projektów spotkania indywidualne oraz grupowe z psychologiem z doradcą zawodowym oraz kursy zawodowe. W ramach kursów zawodowych kobiet wzięły udział w ,,Kursie aranżacji terenów zielonych”, natomiast mężczyźni są w trakcie kursów „Magazynier z obsługą programów komputerowych i obsługą wózka widłowego” lub „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie”. Ponadto wszyscy uczestnicy projektu wzięli udział w kursie ,,Obsługa kas fiskalnych”.W ramach kursu zawodowego ,,Kurs aranżacji terenów zielonych” beneficjentki z pomocą trenera zaprojektowały oraz wykonały ogródek przed budynkiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowicach. Wszystkie kursy rozpoczęły się w sierpniu a zakończą się w listopadzie. W listopadzie na zakończenie projektu planujemy konferencję w raz z poczęstunkiem podsumowującą osiągnięcia beneficjentów. W konferencji wezmą udział beneficjanci projektu, pracownicy GOPS w Radziejowicach oraz zostaną zaproszeni goście z władz lokalnych. Nad realizacją projektu ,, Moja szansa” czuwa kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej/koordynator projektu Monika Karpiniuk oraz zaangażowani są również pracownicy socjalni oraz specjalista do spraw rozliczeń finansowych zatrudnieni w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radziejowicach. GOPS Radziejowice

Reklama