Żyrardów: podatek od nieruchomości w górę

Rada Miasta Żyrardowa przegłosowała na ostatniej Sesji Rady Miasta (29 listopada 2012 r) podwyżki podatków od nieruchomości. Generalnie stawki rosną o około 4% tj. o wskaźnik inflacji. Tylko w jednym przypadku wzrost jest większy i wynosi ponad 7%.

Co prawda radni z Klubu Przymierze dla Żyrardowa argumentowali, by w dobie kryzysu podatku nie podnosić, i pozostawić wszystkie stawki na dotychczasowym poziomie, ponieważ mieszkańców miasta i tak czeka sporo podwyżek od nowego roku. Te podwyżki to wzrost cen biletów MZK, wzrost czynszu w zasobach komunalnych, wzrost opłat za wodę i ścieki, a także nowy podatek śmieciowy. Ich wniosek jednak nie przeszedł.

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych Wiesława Suchecka zauważyła, że w dobie kryzysu finansów miasto nie może pozbawiać się znaczących dochodów.

Tym samym przegłosowano wysokość stawek podatku od nieruchomości:

1)od budynków mieszkalnych lub ich części 0,73 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

2)od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 22,82 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,65 zł od 1 m² powierzchni użytkowej

4)od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej , zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,63 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

5)od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 7,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

6) od budowli 2 % ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

7) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,88 zł od 1 m2 powierzchni

8) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,51 zł od 1 ha powierzchni./ red

9) od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej

działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,41 zł od 1m2 powierzchni

Reklama