Praca: Grodzisk szuka specjalisty od dróg

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Mazowieckim :Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Gminnymi1.Wymagania niezbędne:

– Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

– Brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,

– Nieposzlakowana opinia,

– Obywatelstwo polskie,

– Wykształcenie wyższe techniczne z branży drogowej,

– Co najmniej pięcioletni staż pracy,

– Co najmniej trzyletni staż pracy (lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej) związanej z zarządzaniem drogami publicznymi,

– Doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzkim,

– Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (projektowe lub wykonawcze).

2.Wymagania dodatkowe :

– znajomość uregulowań prawnych z zakresu dróg publicznych,

– znajomość uregulowań prawnych z zakresu samorządu terytorialnego,

-odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność, dyspozycyjność,

– umiejętność organizowania czasu pracy na stanowisku w sposób zapewniający terminową realizację zadań, odporność na stres,

– znajomość obsługi komputera,

– prawo jazdy kategorii B,

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

– Kierowanie całokształtem spraw realizowanych przez Wydział, a w szczególności:

– opracowywanie projektów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania MPZP

– opracowywanie projektów planów finansowania budowy , przebudowy ,remontu, , utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich

– zlecanie utrzymania nawierzchni dróg, chodników , drogowych obiektów inżynierskich , urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą oraz kontrola prawidłowości realizacji zleconych zadań,

– realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,

– Koordynacja przygotowań infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,

– koordynacja robót w pasie drogowym,

– nadzór nad wydawaniem zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,

– prowadzenie ewidencji dróg , obiektów mostowych , tuneli , przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądnie uprawnionym organom,

– zapewnienie przeprowadzania okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych , ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazanie usterek , które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego,

– badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego

– koordynowanie robót interwencyjnych , robót utrzymaniowych i zabezpieczających

– nadzór nad działaniami przeciwdziałającymi niszczeniu dróg przez ich użytkowników

– nadzór nad działaniami przeciwdziałającymi niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg

– wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii , gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia

– koordynowanie wykonania okresowych pomiarów ruchu drogowego

– zlecanie utrzymania zieleni przydrożnej, w tym sadzenia i usuwania drzew oraz krzewów i kontrola realizacji zlecenia,

– wnioskowanie o nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości

– wnioskowanie o nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt 18 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości

– zarządzanie i utrzymanie kanałów technologicznych i pobieranie opłat , których mowa w art. 39 ust. 7

– zarządzanie bezpieczeństwem dróg w trans europejskiej sieci drogowej

– nadzór nad wydawaniem zezwoleń kat. I na przejazd pojazdu nienormatywnego po drogach gminnych,

– prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń,

– nadzór nad sprawozdawczością z zakresu działania wydziału,

– nadzór nad korespondencją wpływającą do wydziału i przyjmowaniem zgłoszeń od mieszkańców.

4.Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– list motywacyjny,

– C.V .z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej (okresy zatrudnienia i zajmowane stanowiska pracy),

– kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadane uprawnienia,

– kopie świadectw pracy

– oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub przestępstwa skarbowe umyślne,

-oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności prawnej oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

– podpisana klauzula o treści

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych( Dz. U. z 2002r. Nr 101,poz.926 ze zm. oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz .U. z 2008 r. Nr 223, poz1458)”

5. Warunki pracy:

– usytuowanie stanowiska pracy: budynek wielopiętrowy, schody, bez windy;

– praca przy komputerze,

– bezpośredni kontakt z osobami, wysiłek umysłowy;

– stanowisko wymagające dużej mobilności, gotowości do wyjazdów służbowych, ciągłego kontaktowania się z innymi stanowiskami i instytucjami;

6. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Maz w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

7. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w punkcie Informacji Urzędu (Sala Obsługi Mieszkańców) lub pocztą na adres :

Urząd Miejski w Grodzisku Maz.

ul. Kościuszki 32 A

05-825 Grodzisk Maz.,

z dopiskiem : dotyczy naboru na stanowisko : „Naczelnik ZDG” w terminie do dnia 28 grudnia 2012r.

W przypadku złożenia oferty drogą pocztową liczyć się będzie data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.grodzisk.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy ul. Kościuszki 32 A .

8. Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest złożyć:

– oryginały (do wglądu) lub potwierdzone za zgodność oryginałem kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń, o których mowa w pkt.4,

– zaświadczenie o niekaralności, uzyskane z Ministerstwa Sprawiedliwości.

Burmistrz

Grzegorz Benedykciński

Reklama