Rusza nabór wniosków na Małe projekty w LGD Ziemia Chełmońskiego

Masz pomysł-szukasz dotacji??? -złóż wniosek na „Mały projekt”

Termin składania wniosków od 25 marca do 9 kwietnia 2013r.

 Limit środków- 400 000zł

Wysokość dofinansowania wynosi max 25 000 zł

Wypełnij wniosek jeśli chcesz uzyskać wsparcie:

  1. w ramach celu „Waloryzacja zasobów przyrodniczych i kulturowych” na:

operacje o charakterze wydawniczym (publikacje, filmy, audycje radiowe i telewizyjne) obejmujące prezentację i inwentaryzację zasobów przyrodniczych Ziemi Chełmońskiego,

inwentaryzacja zasobów przyrodniczych i kulturowych, produktów turystycznych oraz przewodników po Ziemi Chełmońskiego,

publikacje na temat dobrych wzorców w lokalnej architekturze, lokalnej historii, map, materiałów promocyjnych i reklamowych,

remont, odbudowę lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków,

remont lub wyposażenie istniejących lub nowo tworzonych muzeów i ekomuzeów oraz innych obiektów pełniących ich funkcje,

promowanie, odtwarzanie, zabezpieczanie lub oznakowanie cennego lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego,

wsparcie zespołów prezentujących tradycyjne obyczaje, muzykę i tańce,

promocję twórców z obszaru LGD,

promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia,

kultywowanie miejscowych tradycji, tradycyjnych zawodów i rzemiosła,

promocję produktów lub usług lokalnych,

budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do tradycyjnego wyrobu oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług lokalnych,

imprezy lokalne z udziałem twórców lokalnych.

  1. w ramach celu „Tworzenie i upowszechnianie produktów turystycznych obszaru LGD „Ziemia Chełmońskiego”” na:

budowę, odbudowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją i oznakowaniem małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

wyposażenie obiektów pełniących funkcje turystyczne z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów i bazy gastronomicznej,

utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej.

Kto może się starać o wsparcie na realizację ”Małych projektów”?

  1. osoby fizyczne z obszaru LGD ( z dwóch zakresów we wniosku:15.2.1 i 15.5.3)

  2. przedsiębiorcy- działający i posiadający siedzibę na obszarze LGD

  3. organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje itp)

  4. samorządy i ich jednostki organizacyjne

UWAGA: Pomoc na małe projekty przyjmuje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji PROW 2007-2013, wynosi 200 tyś złotych na jednego beneficjenta z tym że w przypadku beneficjenta, który może ubiegać się o pomoc finansową w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” lub „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, limit ten wynosi 50 tyś złotych na jednego beneficjenta.

Organizacja

Wnioski należy składać w siedzibie Biura LGD w Żabiej Woli, ul. Warszawska 24 w pon:9.00-17.00 wt-pt: 8.00-16.00. Dodatkowo w biurze terenowym w Teresinie w dniu 25 marca i 8 kwietnia w godz. od 8.00-16.00.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.ziemiachelmonskie.pl lub www.prow.mazovia.pl ;

Wszelkie informacje udzielane są pod nr tel. (46) 858-91-51; 795-588-621; 795-587-114; 532-515-216

LGD ocenia projekty pod względem formalnym i merytorycznej zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju, która jest dostępna na stronie Stowarzyszenia. www.ziemiachelmonskiego.pl

Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione oraz złożony bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Reklama