Wiskitki: Będą stypendia dla uzdolnionych uczniów.

Będą stypendia dla wybitnie uzdolnionych uczniów z wiskickich szkół, zapowiada wójt Gminy Wiskitki Grzegorz Miastowski. Na razie jest projekt uchwały, która powinna zostać poddana pod głosowanie na jednej z najbliższych sesji Rady Gminy.

Projekt regulaminu przewiduje nagradzanie uczniów uzyskujących najwyższe wyniki w nauce, lub też mających wybitne osiągnięcia w jednej dziedzinie. Tym samym szanse na stypendium będą mieli też uczniowie uzyskujący bardzo dobre oceny z jednego przedmiotu i są laureatami olimpiad lub konkursów na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim. -Chodziło o to, by nie pominąć wybitnych uczniów np. wygrywających olimpiady matematyczne, ale nie osiągających bardzo dobrych ocen z innych przedmiotów- wyjaśnia Ewa Brzezińska dyrektor Gminnego Zespołu ds. Oświaty.

Przewidziano również nagrody finansowe dla uczniów uzdolnionych artystycznie i będących laureatami konkursów ogólnopolskich i wojewódzkich.

Regulamin nie pomija uczniów osiągających najwyższe wyniki i zdobywający medalowe miejsca na zawodach sportowych o randze wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Chodzi zarówno o osiągnięcia indywidualne jak i grupowe.

Warunkiem otrzymania stypendium będzie nie tylko osiągnięcie nagrody w konkursie, olimpiadzie, na zawodach czy też osiągnięcie bardzo wysokiej średniej, ale też wzorowe lub bardzo dobre zachowanie ucznia oraz pozytywna opinia Rady Pedagogicznej.

Stypendia miałyby być przyznawane dwa razy w roku. W ten sposób nagradzani mają być uczniowie uczęszczający do wiskickich szkół, mieszkańcy Gminy Wiskitki. Jeśli uchwała zostanie podjęta, stypendia będą mogły być przyznawane od września 2013 roku. Na razie nie wiadomo w jakiej wysokości miałyby być to nagrody.

Reklama