Jak zachować dopłaty bezpośrednie w przypadku zniszczenia upraw przez podtopienia

Tegoroczna ulewy, burze i gradobicie dokonały wielu zniszczeń w uprawach. W wielu miejscach pola, na których rosły już zboża, rzepak, ziemniaki czy inne uprawy rolnicze zostały całkowicie zniszczone przez wodę i rolnicy stracili tegoroczne plony. Oznacza to również, że zadeklarowane we wnioskach o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2013 uprawy (grupy upraw) są już w takich przypadkach nieaktualne. Agencja informuje poszkodowanych, że aby zachować prawo do tych płatności w pełnej wysokości, bez jakiegokolwiek ich obniżenia, konieczne jest pisemne poinformowanie, w terminie 10 dni roboczych od daty ustania takich zdarzeń lub okoliczności (ustania zalań), kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika o zaistnieniu nadzwyczajnych okoliczności.

Złożenie przez rolnika, którego gospodarstwo zostało dotknięte powodzią, do kierownika biura powiatowego ARiMR informacji o wystąpieniu „siły wyższej” lub „nadzwyczajnych okoliczności”, w wymaganym terminie spowoduje również, że rolnicy nie będą ponosili żadnych negatywnych konsekwencji w przypadku przeprowadzania w ich gospodarstwach kontroli na miejscu, która stwierdzi różnice pomiędzy danymi we wniosku, a stanem rzeczywistym. Ponadto rolnicy, którzy nie będą mogli w wyniku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności spełnić norm lub wymogów wzajemnej zgodności, np. wykosić łąk, nie będą mieli pomniejszanych kwot płatności z tytułu stwierdzonych niezgodności.

Za okoliczności nadzwyczajne lub działanie siły wyższej uznaje się między innymi:

  • poważną klęskę żywiołową w dużym stopniu dotykającą grunty rolne gospodarstwa,

  • wypadek powodujący zniszczenie w gospodarstwie budynków dla zwierząt gospodarskich,
    chorobę epizootyczną dotykającą wszystkie zwierzęta gospodarskie rolnika lub część tych zwierząt,

  • długookresową niezdolność rolnika do pracy.

Działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności rolnik jest zobowiązany potwierdzić poprzez dostarczenie do kierownika biura powiatowego ARiMR dowodów potwierdzających ich wystąpienie. Dowodami potwierdzającymi działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności w przypadku szkód w uprawach rolnych, spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę (…) są:

  1. protokół oszacowania szkód sporządzony przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce powstania szkody;

  2. dokument potwierdzający wystąpienie szkody w uprawach rolnych, z którego wynika powierzchnia upraw, na których wystąpiła szkoda spowodowana przez nadzwyczajne zdarzenia, sporządzony przez zakład ubezpieczeń, z którym rolnik zawarł umowę ubezpieczenia upraw co najmniej od jednego z tych „ryzyk”;

  3. pisemne oświadczenia potwierdzające wystąpienie szkody w uprawach rolnych, spowodowanej przez te „ryzyka”, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oraz sporządzone zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej ARiMR, przez dwóch świadków, którzy nie są domownikami rolnika, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. Oświadczenie takie może być złożone w sytuacji, gdy komisja powoływana przez wojewodę nie została powołana oraz uprawy nie zostały objęte umową ubezpieczenia;

  4. pisemne oświadczenie rolnika o położeniu gospodarstwa rolnego na obszarze, na którym został wprowadzony stan klęski żywiołowej na podstawie przepisów o stanie klęski żywiołowej.

Źródło: www.arimr.gov.pl

Reklama