Komunikat Urzędu Skarbowego

W związku z ogłoszeniem w dniu 18 czerwca 2013r. Wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w którym Trybunał orzekł niezgodność art. 4a ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2008r. w zakresie, w jakim przewiduje miesięczny termin złożenia zgłoszenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego nabycia w drodze dziedziczenia własności rzeczy lub praw majątkowych przez osoby najbliższe, informuje się, iż;

 Podatnikom, którym wskutek przekroczenia miesięcznego terminu na złożenie zgłoszenia ustalono zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od spadków i darowizn przysługuje prawo do złożenia wniosku o wznowienie postępowania w sprawie podatku od spadków i darowizn – w nieprzekraczalnym terminie miesiąca od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału tj, do dnia 18 lipca 2013r. oraz uchylenie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.

 Wznowienie postępowania obejmować będzie tylko te przypadki, w których spełnione są łącznie następujące warunki:

-nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych nastąpiło w drodze dziedziczenia,

-śmierć spadkodawcy nastąpiła od dnia 1 stycznia 2007r.,

-postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku uprawomocniło się w okresie od dnia 1 stycznia 2007r. Do dnia 31 grudnia 2008r. (zarejestrowano akt poświadczenia dziedziczenia w 2008r.),

-wyłączną przesłanką ustalenia zobowiązania podatkowego było zgłoszenie nabytych rzeczy lub praw majątkowych naczelnikowi urzędu skarbowego z uchybieniem miesięcznego terminu określonego w art. 4a ust.1 pkt 1 powyższej ustawy.

Wytworzył: Elżbieta Ziółkowska

Zatwierdził: Elżbieta Bysławska

Reklama