Ośrodki pomocy społecznej przyjmują wnioski o szkolne stypendia

stypendia

Do 15 września w Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim oraz w grodziskich szkołach przyjmowane są wnioski o przyznanie stypendiów szkolnych. Aby uzyskać wsparcie należy spełniać kryteria między innymi dochodowe. Jak informuje dyrektor OPS Rafał Szczepaniak dochód na jedną osobę w rodzinie miesięcznie nie może przekroczyć kwoty 456 złotych netto. Wysokość stypendium uzależniona jest także od zamożności rodziny ucznia. Stypendium wypłacane jest w dwóch transzach w jednym roku szkolnym- w czerwcu oraz grudniu. Stypendium wynosi średnio od 720 do 1020 złotych na semestr. W zeszłym semestrze z takiej pomocy skorzystało 188 osób, na kwotę ponad 146 tysięcy złotych. Finansowa pomoc w ramach stypendium ma służyć zaopatrzeniu ucznia w niezbędne przybory szkolne, należy zatem udokumentować wydane pieniądze za pomocą rachunków i faktur. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń – mieszkaniec gminy Grodzisk Mazowiecki, znajdujący się w ciężkiej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo -wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Pomoc materialna przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Świadczenia pomocy materialnej przysługują również:

1) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

2) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Świadczenia pomocy materialnej nie przysługują dzieciom odbywającym obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, nawet jeśli jest ono realizowane w szkole podstawowej.

Miesięczna wysokość dochodu na 1 osobę w rodzinie, uprawniająca do otrzymania stypendium szkolnego nie może przekroczyć kwoty 456,00 zł (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.182 z późn. zm.).

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

a) zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez wszystkich pracujących członków rodziny w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, wynagrodzenie brutto z wyszczególnionymi kwotami podatku, składki zdrowotnej, składek na ubezpieczenie społeczne

b) decyzję oraz odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,

c) zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o uzyskiwanej pomocy materialnej, jeśli uczeń pobiera pomoc

d)decyzje lub zaświadczenie o wysokości świadczeń rodzinnych

e)oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym itp.)

f) stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie z prowadzonej działalności gospodarczej

g) w przypadku osób zamieszkałych (a nie zameldowanych) na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki, zaświadczenie z miejsca zameldowania o nie pobieraniu takiego świadczenia

h) opinię dyrektora szkoły/kolegium

i) dowody poniesienia wydatków na cele edukacyjne w okresie od dnia 1 lipca 2013 roku (np. faktury, rachunki) – jeśli wydatki takie zostały już poniesione.

Oprac. J&A Media

 

Reklama