Dziś Sesje Rady: Powiatu Żyrardowskiego, w Wiskitkach i Mszczonowie

SONY DSC

Sesja rady Powiatu Żyrardowskiego o godz. 10.00 w Młodzieżowym Domu Kultury

 1.Otwarcie Sesji.

2.Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Powiatu Żyrardowskiego.

3.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żyrardowskiego.

4.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Żyrardowskiego na 2013 rok.

5.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi.

6.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

7.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2013 roku.

8.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013 oraz o stanie organizacyjno- technicznym szkól i placówek oświatowych na początku roku szkolnego 2013/2014.

9.Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Żyrardowskiego dotycząca oświadczeń majątkowych za 2012 rok złożonych przez radnych Rady Powiatu Żyrardowskiego.

10.Informacja Starosty Powiatu Żyrardowskiego dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 2012 rok złożonych przez członków Zarządu, Sekretarza, Skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty.

11.Informacja o pracy Zarządu Powiatu.

12.Interpelacje i wnioski radnych.

13.Zakończenie obrad.

 Sesja Rady Gminy Wiskitki g. 11.00 UG w Wiskitkach

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie Protokółu nr XXVI/2013 z Sesji Rady Gminy Wiskitki.

 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.

 5. Informacja o opiniach i wnioskach Komisji Rady Gminy.

 6. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Wiskitki w I półroczu 2013r.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2013 – 2014.

 8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Wiskitki na rok 2013.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żyrardowskiego.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Żyrardowskiego.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Stypendium Wójta Gminy za osiągnięte wyniki w nauce lub za wybitne osiągnięcia edukacyjne bądź sportowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Wiskitki oraz określenia zasad ich przyznawania.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki nr 397 z obrębu Wiskitki 0037 położonej w miejscowości Wiskitki.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działek położonych w miejscowości Franciszków.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wiskitki.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wiskitki.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu pomieszczeń zlokalizowanych w budynku przy ul. Plac Wolności 5 w Wiskitkach

 18. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu pomieszczeń zlokalizowanych w budynku przy ul. Ogińskiego 2 w Guzowie.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu lokalu użytkowego położonego w miejscowości Guzów ul. Ogińskiego 4.

 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

 21. Informacja dot. oświadczeń majątkowych.

 22. Interpelacje i zapytania Radnych.

 23. Sprawy różne.

  24.Zakończenie obrad.

 Sesja Rady Gminy w Mszczonowie g. 13.00

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

3.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów

4.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie.

5.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mszczonowie

6.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Badowo- Dańki.

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

8.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Ciemno- Gnojna.

9.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2013

10.Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów na lata 2013- 2023.

11.Informacja z działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej.

12.Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa między sesjami.

13.Wolne wnioski i zapytania.

14.Zakończenie obrad.

Reklama