Podatki i opłaty- to główne tematy XL Sesji Rady Miejskiej w Grodzisku Maz.

W  środę 27 listopada odbędzie się czterdziesta Sesja Rady Miejskiej. Tym razem w porządku obrad znalazło się 19 uchwał. Przed rozpoczęciem obrad zostaną uroczyście wręczone nagrody w dorocznym konkursie na najładniejszą posesję.

SONY DSC

Wśród uchwał są te dotyczące określenia podatków i opłat: określenia stawek podatków od nieruchomości, środków transportu, określenie opłaty od posiadania psów, określenie podstawy naliczania podatku rolnego, opłaty skarbowej w drodze inkasa, oraz określenia wynagrodzenia inkasentów.

Poza tym Radni Miejscy wyrażą swoją opinię w sprawie przystąpienia do współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Obszarze Warszawskim, przyjmą program współpracy z organizacjami pozarządowymi, przyjmą też Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych w gminie, ustalą też liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

W czasie sesji Rada Miejska podejmie też uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego placu zagospodarowania przestrzennego w kilku miejscowościach. W sumie w porządku obrad znalazło się 27 punktów. Oprac. J&A Media

Poniżej porządek obrad:


1.Przyjęcie porządku dziennego obrad.
2.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej (uchwała)
4. Zmiany w budżecie gminy na 2013 rok (uchwała)
5. Zmiana uchwały 458/2012 Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego (uchwała)
6. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok (uchwała)
7. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok (uchwała)
8. Określenie wysokości stawki opłaty od posiadania psów w 2014 roku (uchwała)
9. Ustalenie podstawy naliczania podatku rolnego na 2014 rok (uchwała)
10. Pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (uchwała)
11.Wyrażenie zgody na przystąpienie do współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcie porozumienia pomiędzy gminą Grodzisk Maz. a m. st. Warszawą i pozostałymi gminami Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (uchwała)
12. Przyjęcie Programu współpracy gminy Grodzisk Maz. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 (uchwała)
13. Przyjęcie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych w gminie Grodzisk Maz. w 2014 roku (uchwała)
14. Ustalenie liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu, jak i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Grodzisk Maz. miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (uchwała)
15. Wyrażenie zgody na nabycie w drodze darowizny udziałów we współwłasności w nieruchomości gruntowej przy ul. Harcerskiej 6 (uchwała)
16. Wyrażenie zgody na sprzedaż lokali w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Stefana Batorego (uchwała)
17. Odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wydzierżawienia nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Wł. Reymonta oraz w miejscowości Odrano-Wola (uchwała)
18. Rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Grodzisku Maz.
przy ul. Bairda (uchwała)
19. Rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Grodzisku Maz.
przy ul. Orzeszkowej (uchwała)
20. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wólka Grodziska i Kozery po zachodniej stronie obwodnicy w gminie Grodzisk Maz. (uchwała)
21. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kozerki po wschodniej stronie ul. Jowisza w gminie Grodzisk Maz. (uchwała)
22. Przyjęcie zmiany Stanowiska w sprawie zasad i warunków nabywania gruntów pod drogi gminne i cele publiczne.
23. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone przez radnych na poprzedniej sesji.
24. Interpelacje pisemne radnych, sprawy różne i wniesione oraz wolne wnioski.
25. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej.
26. Informacje Burmistrza Grodziska Mazowieckiego.
27.Zamknięcie obrad.


Reklama