Na kolejnej sesji spotkają się w środę (18 grudnia) grodziscy radni

 rmm

Na kolejnej sesji Rady Miejskiej spotkają się w środę- 18 grudnia grodziscy radni. To sesja podczas której ma zostać uchwalony budżet na przyszły rok. W porządku obrad znalazło się 21 punktów. Obrady rozpoczynają się w sali konferencyjnej ratusza o godzinie 17.00.

Poniżej porządek obrad:

1.Przyjęcie porządku dziennego obrad.

2.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3.Uchwalenie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013-2015” (uchwała)

4. Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024 (uchwała) 5.Uchwalenie budżetu gminy Grodzisk Mazowieckim na 2014 rok (uchwała) 6.Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego (uchwała)

7. Udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego (uchwała) 8.Zaciągnięcie w 2014 roku kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (uchwała)

9.Określenie stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych gminy Grodzisk Maz. na 2014 rok (uchwała)

10.Zmiana uchwały w sprawie ustalenia podstawy naliczania podatku rolnego na 2014 rok (uchwała)

11.Zmiana uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok (uchwała)

12.Utworzenie wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych (uchwała)

13. Ustalenie wysokości środków finansowych na 2014 rok z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz rodzajów świadczeń, warunków i sposobu ich przyznawania (uchwała)

14.Zmiana uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (uchwała)

15.Zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grodzisk Maz. (uchwała)

16.Nadanie nazwy drodze wewnętrznej (F. Adwenta) na terenie miasta Grodzisk Maz. (uchwała)

17. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone przez radnych na poprzedniej sesji. 18. Interpelacje pisemne radnych, sprawy różne i wniesione oraz wolne wnioski. 19.Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej.

20.Informacje Burmistrza Grodziska Mazowieckiego.

21. Zamknięcie obrad

 

Reklama