Dodatkowe zajęcia dla dzieci z gm. Wiskitki

SONY DSC
Podskocz wyżej – Trampolina edukacyjna” to tytuł najnowszego projektu edukacyjnego, który do stycznia 2015 roku będzie realizowany w szkołach podstawowych Gminy Wiskitki.

Uczniowie klas IV-VI będą mogli skorzystać z dodatkowych zajęć edukacyjnych. Będą to zarówno zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze jak i zajęcia rozwijające z przedmiotów humanistycznych i matematyczno- przyrodniczych.

 Uczniowie zyskają też możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, historii i przyrody. Utworzone zostaną koła teatralne. Uczniowie otrzymają również wsparcie w zakresie kariery edukacyjnej i zawodowej.

 Łącznie projektem objętych zostanie 232 uczniów i uczennic naszych szkół. Dodatkowe zajęcia realizowane będą do 15.01.2015r.

 Projekt realizowany jest na podstawie Umowy Partnerskiej z Gminą Belsk Duży.

Całkowita wartość projektu: 32 455,00 PLN.

 Na razie nie wiadomo, kiedy zajęcia ruszą. Trwa procedura przetargowa.

 Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Reklama