XLIV sesja Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim

Dwanaście uchwał, dotyczących m.in. zmian w budżecie na 2014 rok, programu ochrony środowiska do 2018 roku, programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami czy odbioru odpadów od mieszkańców, a także stanowisko w sprawie zabezpieczenia środków dla powiatu grodziskiego na częściowe finansowanie modernizacji drogi powiatowej w Adamowiźnie. m.in. takimi sprawami zajmą się radni na sesji Rady Miejskiej 26 marca o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 32a.

SONY DSC

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku dziennego obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

 3. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (uchwała)

 4. Zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok (uchwała)

 5. Zmiana granic okręgów wyborczych utworzonych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki (uchwała)

 6. Zmiany w podziale gminy Grodzisk Mazowiecki na stałe obwody głosowania oraz zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania (uchwała)

 7. Utworzenie odrębnych obwodów do głosowania na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. (uchwała)

 8. Uchwalenie Programu Ochrony Środowiska na lata 2014-2018 z perspektywą do roku 2022 (uchwała)

 9. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki w 2014 roku (uchwała)

 10. Zniesienie ochrony z części pomnika przyrody na terenie parku miejskiego w Grodzisku Mazowieckim (uchwała)

 11. Ustanowienie pomników przyrody na terenie parku miejskiego im. hr. Skarbków w Grodzisku Mazowieckim (uchwała)

 12. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej przy ul. Żyrardowskiej (uchwała)

 13. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (uchwała)

 14. Ogłoszenie jednolitego tekstu  uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Grodziska Mazowieckiego (uchwała)

 15. Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie zabezpieczenia środków dla powiatu grodziskiego na częściowe finansowanie modernizacji drogi powiatowej w Adamowiźnie.

 16. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone przez radnych na poprzedniej sesji.

 17. Interpelacje pisemne radnych, sprawy różne i wniesione oraz wolne wnioski.

 18. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej.

 19. Informacje Burmistrza Grodziska Mazowieckiego.

 20. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Joanna Wróblewska

Reklama