Dwudzieste absolutorium dla Burmistrza Grodziska Mazowieckiego Grzegorza Benedykcińskiego

 gb

Grzegorz Benedykciński Burmistrz Grodziska Mazowieckiego otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za zeszły rok. Pozytywną opinię w sprawie wykonania budżetu wydała Regionalna Izba Obrachunkowa, Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej wnioskowała o udzielenie absolutorium. Jak mówi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Kolasa radni zapoznali się między innymi ze stanem inwestycji, realizacją planu drogowego, zadłużeniem Gminy. Miniony rok dla samego Burmistrza był bardzo dobry, otrzymał tytuł Najlepszego Burmistrza w Polsce zaś mazowieccy samorządowcy w tajnym głosowaniu uznali, że Grzegorz Benedykciński jest najlepszym samorządowcem na Mazowszu. Jak podkreślał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Burmistrz Grodziska Mazowieckiego realizując budżet kierował się zasadami: celowości, legalności i oszczędności. Budżet 2013 roku zakładał wielkość dochodów na ponad 154 miliony złotych, wydatków na ponad 145 milionów złotych. W wyniku przeprowadzonych zmian zarządzeniami i uchwałami RM budżet Gminy na koniec grudnia 2013 roku to po stronie dochodów ponad 158 milionów złotych, wydatków- ponad 152 miliony złotych. Ponad 153 miliony złotych wykonany, dochody stanowiły ponad 97 procent planu, subwencje z budżetu państwa –ponad 25 milionów złotych, dotacje na zadania własne i porozumienia- ponad 3 miliony złotych, dotacje na zadania zlecone- ponad 9 milionów złotych, dotacje na realizację zadań inwestycyjnych środki unijne- ponad 10 milionów złotych, dochody ze sprzedaży majątku przekształcenie prawa- ponad 7 milionów złotych, pozostałe dotacje- ponad 700 tysięcy złotych. Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód państwa to ponad 42 miliony złotych, PIT ponad 2 miliony złotych, CIT- wpływy z podatku i opłat- ponad 35 milionów złotych. Wykonanie budżetu Gminy za 2013 rok zamknęło się nadwyżką w wysokości ponad 8 milionów złotych. W 2013 roku Gmina zaciągnęła kredyty i pożyczki na kwotę 3 milionów złotych. Wskaźnik zadłużenia Gminy z tytułu kredytów i pożyczek w stosunku do zrealizowanych dochodów wyniósł- 40,48 procent. Burmistrz otrzymał absolutorium większością głosów (14 za i 7 przeciw). – Przykro mi, że w tak dobrym roku dla mnie i Gminy jest grupa radnych, która nie zgadza się z tym. Dziękuję wszystkim za udzielone absolutorium- mówił Grzegorz Benedykciński. W imieniu radnych Burmistrzowi gratulowała Joanna Wróblewska- Przewodnicząca Rady Miejskiej.

– Gratuluję także pracownikom Urzędu Miejskiego i Skarbnikowi Piotrowi Leśniewskiemu- dodała Przewodnicząca Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim. Justyna Napierała

Reklama