Sesje absolutoryjne w Mszczonowie i Grodzisku Mazowieckim

 

O godzinie 13.00 w mszczonowskim ratuszu rozpocznie się sesja absolutoryjna. Sesja, podsumowująca gospodarkę finansową za 2013 rok. W porządku obrad także informacja z działalności Mszczonowskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej. Porządek obrad jak informuje przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski zawiera 15 punktów:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

3. Informacja na temat działalności Mszczonowskiego Ośrodka Kultury.

4. Informacja na temat działalności Biblioteki Publicznej w Mszczonowie.

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mszczonów za 2013r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Mszczonowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok

8. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne: przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez Gminę Mszczonów

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.

10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

11. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2014.

12. Informacja z działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej.

13. Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa między sesjami.

14. Wolne wnioski i zapytania.

15. Zakończenie obrad.

Tymczasem o godzinie 17 rozpocznie się sesja absolutoryjna w Grodzisku Mazowieckim. W porządku obrad wiele zagadnień. Jak informuje przewodnicząca Rady Miejskiej Joanna Wróblewska ( na zdjęciu)  radni rozpatrzą 21 punktów.

1.Przyjęcie porządku dziennego obrad.

2.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok (uchwała)

4.Udzielenie Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Grodzisk Mazowiecki za 2013 rok (uchwała)

5.Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (uchwała)

6.Zmiana uchwały budżetowej na 2014 rok (uchwała)

7.Uchwalenie istotnych warunków wprowadzenia Systemu bezobsługowej wypożyczalni rowerów – Grodziski Rower Miejski (GRM) (uchwała)

8.Podjęcie programu działań zmierzających do polepszenia warunków życia mieszkańców gminy Grodzisk Mazowiecki (uchwała)

9.Zaopiniowanie lokalizacji kasyna gry w miejscowości Kozery w gminie Grodzisk Maz. (uchwała)

10.Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Odrano -Wola (uchwała)

11.Nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Grodzisku Maz. przy ul. Jesionowej (uchwała)

12.Wyrażenie zgody na nabycie w drodze darowizny udziałów we współwłasności w nieruchomości gruntowej przy ul. Harcerskiej 6 w Grodzisku Maz. (uchwała)

13.Wyrażenie zgody na wynajem lokalu użytkowego przy Placu Wolności 2 (uchwała)

14.Wyrażenie zgody na ustanowienie hipotek na nieruchomościach gminy Grodzisk Maz (uchwała)

15.Przystąpienie do sporządzenia m.p.z.p. dla części wsi Kłudzienko – osiedle w gminie Grodzisk Maz.(uchwała)

16.Ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki (uchwała)

17.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone przez radnych na poprzedniej sesji. 18.Interpelacje pisemne radnych, sprawy różne i wniesione oraz wolne wnioski. 19.Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej.

20.Informacje Burmistrza Grodziska Mazowieckiego.

21.Zamknięcie obrad.

Reklama