Gmina Wiskitki poszukuje pracownika

Dyrektor Gminnego Zespołu ds. Oświaty w Wiskitkach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- inspektora w Gminnym Zespole Oświaty w Wiskitkach ul. Kościuszki 1. nr. ref.:1/2014

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
 • naliczanie wynagrodzeń, zasiłków i świadczeń pracowniczych dla pracowników GZdsO oraz obsługiwanych przedszkoli i szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiskitki;

 • weryfikację poleceń płacowych otrzymywanych od dyrektorów obsługiwanych przedszkoli i szkół pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego i wytycznymi GZdsO;

 • sporządzanie dokumentacji związanej z naliczaniem i rozliczaniem składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, świadczeń ZUS od pracowników, zleceniobiorców.

 • sporządzanie zaświadczeń o wysokości dochodów emerytów i rencistów i przekazywanie ich w określonym odrębnymi przepisami prawa terminie do ZUS;

 • przygotowanie dokumentów płacowych dla pracowników przechodzących na emeryturę,

 • sporządzanie dokumentacji, naliczanie i rozliczanie podatku dochodowego pracowników GZdsO oraz obsługiwanych szkół w Gminie, w tym m.in. sporządzanie deklaracji podatkowych PIT;

 • sporządzanie sprawozdania GUS, PFRON;

 • współpraca z Pracowniczą Kasą Zapomogowo-Pożyczkową w zakresie potrąceń płacowych;

 • obsługę finansową Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

 • terminowe sporządzanie przelewów do wysokości środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym GZdsO,

 • pobieranie gotówki z banku,

 • wypłata gotówki za faktury, rachunki, delegacje, diety itp., sporządzanie raportów kasowych;

 • obsługę programów komputerowych Płace, Płatnik, zabezpieczanie zawartych w nich informacji i danych przed dostępem osobom nieupoważnionym,

 • przygotowywanie rachunków, not księgowych, odsetkowych i przypisów należności,

 • w zakresie rozliczeń: kontrola dyscypliny budżetowej szkół i placówek oświatowych poprzez comiesięczne uzgadnianie z kontami księgowymi wydatków według klasyfikacji budżetowej.

 • przygotowanie dokumentów płacowych do sporządzania planów budżetowych,

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych (wraz z naliczeniem umorzeń);

 • pomoc w sporządzaniu jednostkowych sprawozdań budżetowych oraz bilansów,

 • prowadzenie obsługi finansowo – księgowej funduszu socjalnego,

 • prowadzenie rozliczenia odpłatności za publiczne i niepubliczne przedszkola i oddziały przedszkolne,

Informacja o warunkach pracy na stanowisku inspektora:

 • budynek jednopiętrowy, bez windy, schody z podjazdem do budynku dla osób niepełnosprawnych,

 • wymiar czasu pracy – 1 etat,

 • praca przy komputerze,

 • bezpośredni kontakt z osobami, wysiłek umysłowy.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • nieposzlakowana opinia,

 • wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na stanowisku,

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.

Wymagania pożądane:

 • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,

 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości,

 • znajomość ustawy o samorządzie gminnym,

 • znajomość przepisów z zakresu finansowo-księgowej obsługi budżetu gminy i gminnych jednostek budżetowych,

 • umiejętność pracy na komputerze w zakresie co najmniej bardzo dobrej obsługi pakietu biurowego „Microsoft Office”, System Informacji Prawnej LEX,

 • umiejętność obsługi programu księgowość budżetowa firmy INFO-SYSTEM,

 • doświadczenie w pracy w księgowości,

 • znajomość zasad funkcjonowania budżetu szkoły, w tym znajomość klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV) oraz list motywacyjny – podpisane odręcznie,

 • kserokopie świadectw pracy,

 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów,

 • kwestionariusz osobowy

 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

 • oświadczenie, że stan zdrowia pozwala na wykonywanie obowiązków na stanowisku urzędniczym,

 • kserokopia dowodu osobistego.

Osoba podejmująca po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym odbywa służbę przygotowawczą.

Procedura zawarcia umowy z wybranym kandydatem przewiduje zawarcie pierwszej umowy na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Komisja przyjmuje ustny tryb oceny (rozmowa kwalifikacyjna)

Oferty należy składać w terminie do dnia 14.11. 2014 r. do godziny 12.00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zespole ds. Oświaty, nr ref.:1/2014 na adres:

Urząd Gminy Wiskitki ul. Kościuszki 1 96-315 Wiskitki Sekretariat Urzędu (pokój nr 19, I piętro)

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 46 856 72 12 (wew. 29) Oferty, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane. Informacje o wyniku naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej BIP (www.wiskitki.bip.net.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wiskitki.

Regulamin naboru pracowników na wolne stanowisko urzędnicze i kierownicze w Gminnym Zespole ds. Oświaty – Zarządzenie nr 6/2013 Dyrektora Gminnego Zespołu ds. Oświaty w Wiskitkach.

Dyrektor Gminnego Zespołu ds. Oświaty

(-) Ewa Brzezińska

 

Reklama