Gmina Wiskitki poszukuje głównego księgowego

Jest praca dla głównego księgowego. Pracownik zostanie zatrudniony w Gminnym Zespole ds Oświaty w Wiskitkach na cały etat. Pracodawca stawia kandydatowi szereg wymagań, wśród nich jest doświadczenie, stosowne uprawnienia, studia ekonomiczne oraz doświadczenie. Pierwsza umowa zostanie zawarta na pół roku. Kandydaci powinni złożyć swoje aplikacje w zamkniętych kopertach do 19 lutego br. Osoby spełniające wymogi zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

SONY DSC

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Gminnego Zespołu ds. Oświaty w Wiskitkach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy w Gminnym Zespole ds. Oświaty w Wiskitkach ul. Kościuszki 1

Nr ref.: 1/2015

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • wykonywanie obowiązków głównego księgowego GZdsO wynikających z ustawy o finansach publicznych;

 • prowadzenie rachunkowości GZds.O oraz gminnych przedszkoli i szkół;

 • prowadzenie księgowości analitycznej;

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych GZdsO oraz gminnych przedszkoli i szkół;

 • przygotowywanie projektów planów finansowych GZdsO oraz gminnych przedszkoli i szkół;

 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz wstępnej kontroli rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych GZdsO oraz gminnych przedszkoli i szkół;

 • dokonywanie bieżącej analizy wykonania planu finansowego GZdsO oraz gminnych przedszkoli i szkół, informowanie dyrektora o stopniu realizacji dochodów i wydatków oraz o prawidłowości wykorzystania środków otrzymanych na wydatki z budżetu gminy;

 • zapewnienie prawidłowego i terminowego ustalania i pobierania należności z tytułu dochodów budżetowych;

 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi GZdsO oraz gminnych przedszkoli i szkół na podstawie poleceń wydanych przez dyrektorów zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad dokonywania wydatków publicznych;

 • prowadzenie spraw związanych z tworzeniem i gospodarowaniem zakładowymi funduszami świadczeń socjalnych GZdsO oraz gminnych przedszkoli i szkół;

 • opracowanie przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości;

 • zapewnienie prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów księgowych oraz zorganizowanie gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości w sposób zabezpieczający ją przed dostępem osób nieuprawnionych, zaginięciem lub zniszczeniem;

 • sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz rocznych sprawozdań finansowych GZdsO oraz gminnych przedszkoli i szkół;

 • nadzorowanie, korygowanie i ewidencjonowanie zmian w budżetach GZdsO oraz gminnych przedszkoli i szkół;

 • wycena składników aktywów i pasywów GZdsO oraz gminnych przedszkoli szkół oraz okresowe sprawdzanie ich rzeczywistego stanu w drodze inwentaryzacji;

 • organizowanie i nadzorowanie całości prac związanych z inwentaryzacją mienia GZdsO oraz gminnych przedszkoli i szkół;

 • naliczanie i rozliczanie dotacji oświatowych i celowych przyznanych gminnym przedszkolom i szkołom oraz niepublicznym przedszkolom.

 • nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez podległych pracowników księgowości;

obsługa programów komputerowych INFO-SYSTEM i zabezpieczenie zawartych w nich informacji i danych przed dostępem osobom nieupoważnionym.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku głównej księgowej:

 • miejsce pracy: praca w siedzibie Urzędu Gminy Wiskitki ul. Kościuszki 1,

 • budynek jednopiętrowy, bez windy, schody z podjazdem do budynku dla osób niepełnosprawnych,

 • wymiar czasu pracy – 1 etat,

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin,

 • bezpośredni kontakt z osobami, wysiłek umysłowy,

 • obsługa urządzeń technicznych i narzędzi informatycznych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagania konieczne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • nieposzlakowana opinia,

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,

 • spełnianie jednego z poniższych warunków:

– ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3 – letniej praktyki w księgowości,

– posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

– posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,

– ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie, co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,

Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

 • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,

 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości,

 • znajomość ustawy o samorządzie gminnym,

 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,

 • znajomość przepisów z zakresu finansowo-księgowej obsługi budżetu gminy i gminnych jednostek budżetowych,

 • umiejętność pracy na komputerze w zakresie co najmniej bardzo dobrej obsługi pakietu biurowego „Microsoft Office”, System Informacji Prawnej LEX,

 • umiejętność obsługi programu księgowość budżetowa firmy INFO-SYSTEM,

 • co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy w księgowości lub wykonywanie zawodu głownej księgowej,

 • znajomość zasad funkcjonowania budżetu szkoły, w tym znajomość klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków,

predyspozycje osobowościowe: samodzielność, systematyczność, odporność na stres, zdolności analityczne i komunikacyjne.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV) oraz list motywacyjny – podpisane odręcznie,

 • kserokopie świadectw pracy dokumentujące wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

 • kwestionariusz osobowy kandydata*,

 • podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie*,

 • podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych*,

 • podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji*,

 • oświadczenie, że stan zdrowia pozwala na wykonywanie obowiązków na stanowisku urzędniczym – główna księgowa*,

 • oświadczenie kandydata o braku orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi*

 • kserokopia dowodu osobistego.

Osoba podejmująca po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym odbywa służbę przygotowawczą. Procedura zawarcia umowy z wybranym kandydatem przewiduje zawarcie pierwszej umowy na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Komisja przyjmuje ustny tryb oceny (rozmowa kwalifikacyjna)

Oferty należy składać w terminie do dnia 19.02. 2015 r. do godziny 15.00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zespole ds. Oświaty, nr ref.:1/2015 na adres:

Urząd Gminy Wiskitki ul. Kościuszki 1 96-315 Wiskitki Sekretariat Urzędu (pokój nr 19, I piętro) Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 46 856 72 12 (wew. 29) Oferty, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane. Informacje o wyniku naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej BIP (www.wiskitki.bip.net.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wiskitki. Regulamin naboru pracowników na wolne stanowisko urzędnicze i kierownicze w Gminnym Zespole ds. Oświaty – Zarządzenie nr 6/2013 Dyrektora Gminnego Zespołu ds. Oświaty w Wiskitkach. * wzór dokumentu można pobrać ze strony www.wiskitki.bip.net.pl
Dyrektor Gminnego Zespołu ds. Oświaty

(-) Ewa Brzezińska

Reklama