Szacowanie strat w gospodarstwach

Burmistrz Mszczonowa informuje, iż wystąpił do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem w sprawie powołania składu terenowej komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi – suszą oraz gradem. Zgodnie z raportami Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach na terenie Gminy Mszczonów, zagrożenie suszą dotyczy zbóż jarych. W związku z powyższym producenci rolni, którzy ponieśli starty w uprawach polowych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, powinni niezwłocznie złożyć wnioski o szacowanie strat powstałych w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, gdyż ustalenia wysokości szkód komisja może dokonać wyłącznie do czasu do czasu zbioru plonu głównego. Wnioski o oszacowanie strat mogą również składać producenci rolni, którzy ponieśli starty w uprawach polowych w wyniku gradu, który miał miejsce w dniu 28 lipca 2015r. Przy szacowaniu strat należy uwzględnić całość produkcji rolnej (roślinnej i zwierzęcej) w gospodarstwie rolnym, prowadzonej w roku szacowania, niezależnie od stopnia zniszczenia. Określony w procentach poziom szkód w uprawach musi być wyższy niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej, łącznie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej. Do wniosku o szacowanie strat należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok, składanego do ARiMR. Niezależnie od położenia gospodarstwa względem granic gminy/województwa, ostateczny protokół strat dla producenta rolnego sporządza Komisja Terenowa w gminie, w której znajduje się największa część poszkodowanego gospodarstwa. Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w pok. nr 8, w godzinach pracy Urzędu (tj. poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach od 800 – 1600, w środę w godzinach od 800 – 1700, a w piątek w godzinach 800 – 1500)

Reklama