Informacja dla działkowiczów z Gminy Radziejowice

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy Radziejowice ustaliła zryczałtowaną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatą zostają objęte nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe jedynie przez część roku. Ryczałtowa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od jednego domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku wynosi:

-150,00 złotych, jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

-300,00 złotych jeśli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Opłata ryczałtowa oznacza, że na jej wysokość nie ma wpływu ani ilość osób przebywających na terenie nieruchomości ani czas w jakim te osoby na niej przebywają. Odbiór odpadów będzie prowadzony każdego roku w terminie od 1 maja do 31 października począwszy od 1 maja 2016 roku i będzie odbywał się tylko z miejsc do których jest dojazd samochodem ciężarowym. W tym roku właściciele nieruchomości otrzymają worki na odpady w ilości 12 sztuk. Worki należy odbierać w Urzędzie Gminy w okienku kancelaryjnym. Częstotliwość odbioru odpadów w 2016 roku będzie zgodna z harmonogramem wywozu odpadów od mieszkańców stałych z terenu Gminy Radziejowice. Od właścicieli działek rekreacyjnych odbierane będą 2 frakcje odpadów: odpady mokre (niesegregowane) i suche. Odpady zielone- trawa liście nie będą zbierane w ramach w/w usługi. Będzie możliwość odpłatnego dostarczania odpadów zielonych oraz wytworzonych ponad normę (12 worków) odpadów niesegregowanych i segregowanych do PSZOK tworzonego na terenie Gminy Radziejowice. Wykaz przyjmowanych odpadów oraz szczegółowe informacje dotyczące PSZOK znaleźć można w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radziejowice. Każdy właściciel nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe zobowiązany jest złożyć do Wójta Gminy Radziejowice deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdzie wskaże selektywny bądź nieselektywny sposób gromadzenia odpadów. Wypełnioną deklarację należy złożyć w Urzędzie do końca kwietnia tego roku. Opłatę należy ponosić bez wezwania w terminie do dnia 15 maja roku kalendarzowego, którego dotyczy opłata (w 2016 r do 31.05). Opłatę należy wnosić przelewem bankowym na rachunek bankowy B.S. w Mszczonowie o/Radziejowice nr rachunku 76930210143900090920000010 lub uiścić bezpośrednio w kasie UG. W razie wątpliwości i pytań należy dzwonić pod numer

46, 854 30 30 do Pani Ewy Wyganowskiej.

Reklama