Linia wysokiego napięcia 400 kV przez ujęcie wody pitnej dla Żyrardowa!

linia 400 kv1

Po kilku miesiącach pracy tzw. grupa robocza wybrała wariant budowy linii wysokiego napięcia 400 kV pod Warszawą. Ma to być najnowszy z wariantów, który pojawił się kilka miesięcy temu, wzdłuż drogi krajowej nr 50 oraz autostrady A2, czyli przez gminy Pniewy, Mszczonów, Radziejowice i Wiskitki, Puszczę Bolimowską, oraz ujęcie wody pitnej dla miasta Żyrardowa. W uzasadnieniu czytamy, że jest to wariant najmniej szkodliwy społecznie. Inwestycja nie była tu wcześniej rozpatrywana. Mieszkańcy powiatów grójeckiego i żyrardowskiego nie zgadzają się na jej budowę. Poza obawami, najważniejszym argumentem jest zagrożenie dla istniejącego ujęcia wody pitnej dla miasta Żyrardowa oraz gmin Jaktorów i Wiskitki. Zgodnie z zaleceniami geologów, przez teren odwiertów oraz studni, rozciągających się po obu stronach obwodnicy (w sumie 6 studni) nie powinny być prowadzone żadne prace ziemne, odwierty ani inwestycje, jako istotnie zagrażające jedynemu ujęciu wody pitnej dla aglomeracji żyrardowskiej. Poniżej komunikat:

Komunikat po posiedzeniu Grupy Roboczej

2016-05-16

Warszawa, 16 maja 2016 r.

16 maja 2016 roku, podczas trzeciego spotkania Grupy Roboczej, dokonano prezentacji wyników analizy wielokryterialnej pięciu wariantów korytarzy dla budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice-Ołtarzew. Wskazany został wariant korytarza linii uwzględniający w maksymalny sposób interesy strony społecznej, optymalny dla realizacji inwestycji. Wykorzystuje on istniejące kanały infrastrukturalne, tj. korytarz drogi krajowej nr 50 i autostrady A2 (tzw. wariant DK 50/A2).

Na dzisiejsze spotkanie Grupy Roboczej zostali zaproszenie przedstawiciele wszystkich zainteresowanych stowarzyszeń i gmin.

Informacje o procesie wyboru wariantu

Grupa Robocza została powołana w marcu 2016 roku przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, jako kolejny etap dialogu prowadzonego z samorządowcami i mieszkańcami województwa mazowieckiego od wiosny 2015 r. Pierwotnie proces prowadzony był pod auspicjami Marszałka Województwa Mazowieckiego w ramach Forum Dialogu. W związku z brakiem możliwości wypracowania konsensusu, 18 lutego b.r. Marszałek Województwa Mazowieckiego zamknął obrady Forum Dialogu. Inwestor wspólnie z Wykonawcą, chcąc w dalszym ciągu realizować projekt zgodnie z przyjętą zasadą dialogu społecznego, zaproponowali stronie społecznej i przedstawicielom samorządów kontynuację rozmów w ramach Grupy Roboczej. Moderatorem Grupy Roboczej został prof. Andrzej Kraszewski z Politechniki Warszawskiej. Celem Grupy Roboczej było wskazanie jak najmniej uciążliwego korytarza  linii 400 kV Kozienice – Ołtarzew spośród wariantów przyjętych do analizy wielokryterialnej. Grupa Robocza obradowała na podstawie Regulaminu przyjętego przez jej członków, na pierwszym posiedzeniu w dniu 22 marca 2016 r.

Procesowi analitycznemu poddanych zostało pięć wariantów zaproponowanych przez Wykonawcę oraz stronę społeczną.

W wyniku przeprowadzonych analiz, opartych na liście przyjętych przez członków Grupy Roboczej kryteriów oraz przypisanych im  wag, wskazany został wariant korytarza optymalny dla realizacji inwestycji, uwzględniający w maksymalny sposób interesy strony społecznej. Analizy dokonał zespół prof. Andrzeja Kraszewskiego z Politechniki Warszawskiej.

Obecnie jest planowany etap wytyczenia trasy linii. Będzie on prowadzony zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz we współpracy z przedstawicielami samorządów, organizacji społecznych i mieszkańców. Wykonawca jest otwarty na dalszą, konstruktywną pracę ze stroną społeczną.

Prezentacja z wynikami analizy wielokryterialnej zostanie w najbliższych dniach opublikowana na stronie inwestycji www.kozienice-oltarzew.pl

Informacje o inwestycji

Linia elektroenergetyczna 400 kV relacji Kozienice – Ołtarzew jest inwestycją celu publicznego, o  znaczeniu ponadlokalnym. Jej budowa stanowi realizację celów publicznych, wskazanych w art. 6 pkt. 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dn. 21.08.1997 r. (Dz. U. z 1997, nr 115, poz. 741 z późn. zm.), dzięki czemu może korzystać ze specjalnych przepisów prawa przewidzianych dla tego rodzaju przedsięwzięć.

Linia ta przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i niezawodności pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Zapewni również wyprowadzenie niezbędnej dla KSE mocy z rozbudowywanej Elektrowni Kozienice.

Inwestorem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne, a budowę realizuje konsorcjum ZUE S.A. i Dalekovod Polska S.A.

Załączniki:

Reklama