Projekt rewitalizacji dla Gminy Radziejowice

rewit

Gmina Radziejowice przystąpiła do opracowania gminnego programu rewitalizacji na lata 2016-2026. To bardzo ważny dokument, potrzeby do między innymi pozyskania środków unijnych na realizację różnego rodzaju inwestycji, projekt także wyznaczy kierunki rozwoju lokalnej społeczności,jest konieczny zgodny z uchwaloną przez sejm 9 października zeszłego roku ustawą o rewitalizacji, która zmierza do uporządkowania stanu prawnego w zakresie działań podejmowanych przez gminy w celu wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Postanowienia nowej ustawy, która obowiązuje od listopada 2015 roku wprowadzają ramy formalnoprawne dotyczące przygotowania i prowadzenia procesów kompleksowej rewitalizacji oraz definiują podstawowe pojęcia związane z tym zagadnieniem. Pierwszym etapem jest diagnoza, zbieranie danych, badanie różnych elementów, analiza danych statystycznych, informacji od policji, straży pożarnej. Rewitalizacja to złożony proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, integrujące, interwencje na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki oraz skoncentrowanie terytorialne. Dzięki przeprowadzonej diagnozie stanu Gminy Radziejowice możliwe będzie wskazanie obszarów zdegradowanych. Po tym ma nastąpić wyznaczenie obszaru rewitalizacji, obejmującego całość lub część obszaru zdegradowanego. Na obszarze rewitalizacji prowadzone będą przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Ważny jest też udział w tym opracowaniu mieszkańców Gminy, w UG powołany został skład grupy zajmującej się projektem. Rewitalizacja dotyczy nie tylko potrzebny inwestycji ale też rewitalizacji społecznej. Opracowany dokument ma być gotowy w tym roku. Po sporządzeniu gminnego projektu odbędą się konsultacje społeczne. Za nami pierwsze spotkanie z przedstawicielem firmy, która ma opracować projekt, w dyskusji wzięli udział członkowie grupy (pracownicy UG), którzy bezpośrednio uczestniczą w tym zadaniu.

Procedura realizacji gminnego programu rewitalizacji;

-wyznaczenie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji,

-konsultacje społeczne dotyczące uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,

-przystąpienie do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji,

-konsultacje społeczne projektu gminnego programu rewitalizacji,

-opiniowanie i uzgadnianie projektu gminnego programu rewitalizacji,

-wprowadzenie zmian wynikających z przeprowadzonych konsultacji społecznych i uzyskanych opinii,

-uchwalenie gminnego programu rewitalizacji oraz realizacja jego założeń.

Reklama