PSZOK dla Gminy Radziejowice

pszok

Gmina Radziejowice podpisała umowę z Żyrardowskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej na uruchomienie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Słabomierzu- Krzyżówce dla mieszkańców Gminy Radziejowice. Głównym celem PSZOK -u jest udoskonalenie systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy oraz podniesienie poziomu odzysku oraz recyklingu. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych bez dodatkowych opłat przyjmowane są między innymi:

-papier/makulatura (gazety, katalogi, ulotki reklamowe, książki, pudełka),

-tworzywa sztuczne- plastikowe butelki po napojach bez zawartości, torebki foliowe, plastikowe doniczki, wiadra, styropian,

-szkło- opakowaniowe- butelki szklane, słoiki szklane, opakowania szklane bez zawartości oraz budowlane- szyby okienne bez ram,

-opakowania wielomateriałowe- kartony po napojach,

-meble i inne odpady wielkogabarytowe,

-opakowania po farbach, lakierach i rozpuszczalnikach,

-chemikalia w oryginalnych opakowaniach,

-odpady ulegające biodegradacji, w tym drewno, oleje jadalne, tłuszcze,

-odpady budowlane i rozbiórkowe, w tym gruz ceglany, betonowy, ceramiczny pochodzący z samodzielnego prowadzenia drobnych prac remontowo- budowlanych, styropian, umywalki, sedesy, wanny- 800 kilogramów na gospodarstwo na rok,

-odpadowa papa- 200 kilogramów na gospodarstwo na rok.

-trawa, sezon od maja do listopada w ilości maksymalnie 2 sztuk worków o pojemności do 120 litrów na miesiąc od gospodarstwa,

– zużyte opony z samochodów osobowych oraz pojazdów jednośladowych: nie dotyczy opon z samochodów ciężarowych i ciągników- 8 sztuk od gospodarstwa na rok. Do PSZOK -u przyjmowane są odpady posegregowane oraz zabezpieczone. Przyjęcie odpadów następuje po sprawdzeniu ich czystości, składu i zabezpieczenia. Przyjmowane są wyłącznie odpady znajdujące się w wykazie odpadów dopuszczonych do zbierania. Oddając odpady do PSZOK -u należy przedstawić aktualny dokument potwierdzający dokonanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Urzędu Gminy Radziejowice. PSZOK otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, w soboty w godzinach od 7.00 do 13.00. oprac jn

Reklama