Samorządy powiatu żyrardowskiego zapowiadają bojkot linii 400 kV

Jest odpowiedź samorządów powiatów żyrardowskiego i grodziskiego na decyzję w sprawie wyboru przebiegu linii wysokiego napięcia 400 kV wzdłuż drogi krajowej nr 50 i A2. Prezydent Żyrardowa, burmistrz Mszczonowa oraz wójtowie gmin Wiskitki i Baranów zdecydowanie sprzeciwiają się takiej decyzji. Stoją na stanowisku, że Grupa Robocza wykorzystała naukę, pomijając istotne elementy nowego przebiegu i  w taki sposób, by udowodnić z góry przyjętą tezę, co jest niedopuszczalne. Według autorów pisma, wynik tej analizy zatem jest nierzetelny, a cała procedura wybory nowego przebiegu niezgodna z prawem i jako taka będzie oprotestowana i bojkotowana.  Treść stanowiska poniżej:

linia 400 kv1

Żyrardów, dnia 17-05-2016 r.

Stanowisko Prezydenta Miasta Żyrardowa, Burmistrza Mszczonowa, Wójta Gminy Wiskitki oraz Wójta Gminy Baranów po posiedzeniu Grupy Roboczej w sprawie przebiegu linii 2×400 kV

16 maja 2016 roku, podczas trzeciego spotkania Grupy Roboczej, dokonano prezentacji wyników analizy wielokryterialnej pięciu wariantów korytarzy dla budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice-Ołtarzew.

W spotkaniu Grupy Roboczej wzięli udział przedstawiciele powiatu żyrardowskiego – Prezydent Miasta Żyrardowa Wojciech Jasiński, Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek oraz Wójt Gminy Wiskitki Franciszek Grzegorz Miastowski.

Według członków Grupy Roboczej podczas spotkania został wskazany do realizacji wariant korytarza linii uwzględniający w maksymalny sposób interesy strony społecznej, optymalny dla realizacji inwestycji. Głównym argumentem, na którym oparła się przeprowadzona analiza jest fakt, że wybrany wariant wykorzystuje istniejące kanały infrastrukturalne, tj. korytarz drogi krajowej nr 50 i autostrady A2 (tzw. wariant DK50/A2). Analizy dokonał zespół prof. Andrzeja Kraszewskiego z Politechniki Warszawskiej.

Przedstawiciele powiatu żyrardowskiego, po raz kolejny, jednogłośnie wyrazili swój stanowczy protest przeciw planowanej trasie elektroenergetycznej sieci przesyłowej najwyższych napięć 400 kV przez teren gmin powiatu żyrardowskiego, jednocześnie wnioskując do operatora energetycznego systemu przesyłowego w Polsce – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., o realizację przedmiotowej inwestycji zgodnie z przyjętym w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego rozwojem systemu elektroenergetycznego najwyższych napięć, który został uchwalony Uchwałą Nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 15 lipca 2014 r. poz. 6868), która pierwotnie przewidywała inny przebieg linii 2×400 kV.

Włodarze gmin powiatu żyrardowskiego stanowczo sprzeciwili się kryteriom, według których przeprowadzona została analiza wielokryterialna, pokazująca stronnicze podejście nauki w celu udowodnienia z góry zaplanowanej tezy.

Przedstawiona analiza wielokryterialna nie jest kompletna, nie zawiera podstawowych pozycji, które we właściwy sposób mogłyby określić elementy i obiekty występujące na danym obszarze. Nie uwzględnia podstawowych kryteriów, m.in. technologii, wpływu na zdrowie, ujęć wody pitnej, kosztów zewnętrznych ani ochrony zabytków.

Wspólne i niezmienne stanowisko Prezydenta Miasta Żyrardowa, Burmistrza Mszczonowa oraz Wójta Gminy Wiskitki stanowi, że wszystkie działania członków Grupy Roboczej, niezgodne z obowiązującym prawem, będą oprotestowane i bojkotowane. Żaden przedstawiciel władzy samorządowej w powiecie żyrardowskim nie zezwoli na bezprawne zbudowanie linii 2×400 kV po trasie DK50/A2 – Pniewy-Mszczonów-Wiskitki-Baranów.

Decyzja w sprawie przebiegu linii jeszcze nie zapadła!

Wojciech Jasiński Prezydent Miasta Żyrardowa

Józef Grzegorz Kurek Burmistrz Mszczonowa

Franciszek Grzegorz Miastowski Wójt Gminy Wiskitki

Andrzej Kolek Wójt Gminy Baranów

Reklama