BIMED w Mszczonowie

SONY DSC

SONY DSC

Centrum Medyczne BIMED w Mszczonowie to najnowsza propozycja dla Pacjentów. To miejsce kompleksowej opieki. Wiele osób pyta o ofertę i dostępność, dlatego też na te pytania odpowie Dyrektor CM BIMED Joanna Pawlak.

Red: Pani Dyrektor podjęła Pani się zadania dbałości o zdrowie ludzi, kieruje Pani CM, w jaki sposób znalazła się Pani w Mszczonowie?

JP: Nie ma przypadków, tak miało być. Posiadam duże doświadczenie w zarządzaniu takimi jednostkami. W swojej karierze zawodowej pełniłam funkcje kierownicze, byłam między innymi prezesem szpitala, współpracowałam z Ministerstwem Zdrowia, tworzyłam warszawską klinikę leczenia niepłodności. Posiadam kierunkowe wykształcenie i doświadczenie. Bardzo lubię ludzi, uwielbiam im pomagać. Cieszę się, że mogę to robić we Mszczonowie. To niezwykłe miejsce i przyjazna społeczność. Do pracy przystąpiłam po przeanalizowaniu lokalnej sytuacji na tym terenie. Z moich analiz wynika, że na terenie Gminy Mszczonów obecnie zarejestrowanych jest 6 podmiotów leczniczych. Zgodnie z danymi Urzędu Statystycznego w Warszawie w 2014 roku w Gminie wiejsko -miejskiej Mszczonów mieszkało 11575 osób, w tym 6035 kobiet. W gminie aktualnie zamieszkuje:

w wieku przedprodukcyjnym 2276

osób,

w wieku produkcyjnym 7232 osób,

w wieku poprodukcyjnym 2067 osób.

Największą grupę mieszkańców stanowią osoby w wieku 30-44 lata, drugą najliczniejszą grupę stanowią osoby pomiędzy 50-69 lat.

Red: Pani Dyrektor coraz częściej dotykają nas

tak zwane choroby cywilizacyjne.

JP: Choroby cywilizacyjne to jeden z największych obecnie problemów zdrowotnych społeczeństw państw wysoko rozwiniętych i krajów szybko rozwijających się. Najszybciej rozwijającymi się chorobami cywilizacyjnymi, a w następstwie stwarzającymi największe zagrożenie dla zdrowia wielu społeczeństw jest: niepłodność, choroby układu krążenia, cukrzyca, nadwaga i otyłość. Jednym z głównych celów naszej pracy jest stworzenie podmiotu leczniczego oferującego profilaktykę, szybką diagnostykę i skuteczne, nowoczesne leczenie wybranych chorób cywilizacyjnych.

Niepłodność

Według Światowej Organizacji Zdrowia około 60-80 mln par na świecie dotkniętych

jest stale lub okresowo problemem niepłodności. Problem niepłodności dotyczy

w Polsce około 10-15% par w wieku rozrodczym.

Cukrzyca

Cukrzyca jest jedną z najpowszechniejszych chorób niezakaźnych, co do której

szacuje się, że dotyka ponad 32 mln obywateli UE, co stanowi niemal 10% ogółu

ludności UE, przy czym kolejne 32 mln obywateli cierpi na zaburzenia tolerancji

glukozy, co wiąże się z bardzo wysokim ryzykiem zachorowania na cukrzycę. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Komisję Europejską liczba osób chorych na cukrzycę w Europie prawdopodobnie wzrośnie do 2030 roku o 16,6%, w wyniku epidemii otyłości, starzenia się europejskiego społeczeństwa

i innych czynników. Ponadto należy zauważyć, iż około 75% wszystkich osób cierpiących na cukrzycę nie kontroluje dobrze swojego stanu zdrowia, co prowadzi do wzrostu ryzyka powikłań, spadku wydajności i olbrzymich

kosztów dla społeczeństwa. Pomimo iż powikłaniom cukrzycy typu 2 można zapobiegać dzięki promocji zdrowego trybu życia i wczesnej diagnostyce, to jednak

choroba ta jest diagnozowana często zbyt późno i nawet 50% wszystkich cierpiących obecnie na cukrzycę nie jest świadomych tej choroby. Cukrzyca typu 2, która stanowi 90% wszystkich przypadków cukrzycy jest chorobą, której można zapobiegać oraz której czynniki ryzyka, takie jak uboga i niezbilansowana dieta, otyłość, brak aktywności fizycznej i spożycie alkoholu zostały w sposób jasny określone, jednakże, do aby móc skutecznie jej przeciwdziałać niezbędne jest stworzenie jednolitego systemu prewencji. W Polsce obecnie na cukrzycę choruje ponad 2 mln osób, z czego około 25% stanowią chorzy nieświadomi swojej choroby. Chorobowość z powodu cukrzycy w ogólnej populacji Polski wynosi

około 6,54% (w tym 5,81% mężczyźni i 7,25% kobiety). W populacji powyższej

18 roku życia współczynnik ten wynosi 8% (w tym 7,15% mężczyźni i 8,9% kobiety), natomiast wśród dzieci poniżej 15 roku życia liczbę diabetyków szacuje się na 17,7 przypadków na 100 tys. mieszkańców. Prognozuje się, iż w przeciągu najbliższych 15 – 20 lat nastąpi podwojenie liczby chorych na cukrzycę w Polsce.

Nadwaga i otyłość

Epidemia otyłości stanowi jedno z najpoważniejszych wyzwań dla zdrowia publicznego, w ciągu ostatnich 20 lat częstość występowania otyłości wśród mieszkańców Europy wzrosła 3-krotnie. Obecnie według danych Światowej Organizacji Zdrowia nadwagę ma połowa osób dorosłych i jedna piąta dzieci z państw europejskich. Ponad 1 mln zgonów rocznie, w tym regionie spowodowanych jest chorobami związanymi z nadmierną masą ciała. Występowanie nadwagi i otyłości wpływa także w istotny sposób na rozwój gospodarczy, aktualnie szacuje się, iż około 6% całości wydatków na ochronę zdrowia w Europie związane jest z leczeniem schorzeń powiązanych z występowaniem nadwagą i otyłością u osób dorosłych. Jednocześnie należy

wskazać, iż koszty pośrednie nadwagi i otyłości, takie jak: wydatki związane z przedwczesnymi zgonami, utratą zdolności do pracy, świadczeniami socjalnymi, stanowią ponad 12% całości wydatków państwa europejskich przeznaczanych na ochronę zdrowia. Tak jak w innych krajach również w Polsce w szybkim tempie zwiększa się występowanie nadwagi i otyłości w społeczeństwie, w ciągu niespełna 15 lat (od 1991 do 2005 r.) nastąpił 2-krotny (blisko 22%) wzrost otyłości wśród mieszkańców.

Choroby układu krążenia

Choroby układu krążenia pozostają niezmiennie od ponad 50 lat najważniejszą

przyczyną umieralności mieszkańców Polski. W roku 2011 około 45,5 % zgonów

spowodowanych było chorobami układu krążenia (CHUK). Choroby układu krążenia należą także do wiodących przyczyn umieralności przedwczesnej (szczególnie wśród mężczyzn), chorobowości szpitalnej oraz trwałej lub okresowej niezdolności do pracy. W Polsce 2011 roku z powodu chorób układu krążenia zmarło 90 526 kobiet i 79 346 mężczyzn, co stanowi odpowiednio 40% i 51% wszystkich przyczyn zgonów w Polsce. 29 808 kobiet i mężczyzn zmarło przedwcześnie, przed ukończeniem 65 roku życia. Dominująca pozycja CHUK,

jako najważniejszej przyczyny umieralności dotyczy większości krajów naszego kontynentu, szczególnie zaś krajów Europy Środkowej i Wschodniej. CHUK są przyczyną ponad 4,3 mln zgonów w krajach należących do regionu europejskiego WHO i około1,9 mln w krajach Unii Europejskiej. Według analiz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego koszt związany z leczeniem CHUK przekracza rocznie 169 miliardów EURO. Eksperci WHO przewidują, że CHUK pozostaną wiodącą przyczyną umieralności ogólnej w krajach rozwiniętych gospodarczo przynajmniej do 2030 roku, zaś na dwóch pierwszych pozycjach wśród przyczyn zgonów pozostaną tak jak w chwili obecnej choroba niedokrwienna serca (CHNS) i choroby naczyń mózgowych (CHNM). Niestety te statystyki dość opornie do nas

docierają. Polska jest jednym z najgorzej dbających krajów Europy o ludzi cierpiących na choroby należące do grupy chorób cywilizacyjnych, brak jest programów umożliwiających szybką diagnostykę i skuteczne leczenie tego rodzaju chorób. Ponadto dostęp do lekarzy specjalistów jest utrudniony, a średni czas oczekiwania na konsultację w ramach świadczeń gwarantowanych terenie województwa mazowieckiego wynosi aktualnie ponad 3 miesiące. W wyniku

stale rosnącej liczby chorych i złej opieki nad nimi w ramach NFZ pojawił się popyt

na komercyjne usługi medyczne skierowane do pacjentów i osób należących

do grup ryzyka wystąpienia chorób cywilizacyjnych. Centrum diagnostyki i leczenia

chorób cywilizacyjnych w swojej strukturze posiadać będzie wszystkie niezbędne elementy do świadczenia kompleksowej i nowoczesnej opieki. W ramach działalności realizowane będą różnego rodzaju usługi medyczne dostosowane do potrzeb poszczególnych pacjentów (pakiety), w tym: badania diagnostyczne i konsultacje lekarzy specjalistów oraz psychologa, dietetyka i edukatorów. W nowoczesnej, przyjaznej atmosferze CM BIMED pacjent może bez

potrzeby wielomiesięcznego oczekiwania w kolejce umówić się na wizytę, do wybranego przez siebie lekarza. Pacjent objęty jest opieką w pełnym zakresie, począwszy od wykonania analiz laboratoryjnych. Sukces przedstawianego przedsięwzięcia opierać się ma na: wysokiej jakości świadczonych

usług, gamie nowych na rynku usług, wykwalifikowanej kadrze, nowoczesnej

infrastrukturze oraz przystępnej polityce cenowej. Wprowadzamy na rynek nowy produkt stanowiący odpowiedź na potrzeby zdrowotne współczesnego społeczeństwa.

Red:Jakie macie Państwo cele strategiczne?

W ramach działalności realizowane będą świadczenia zdrowotne, mające na celu

profilaktykę, diagnostykę i leczenie następujących problemów zdrowotnych/jednostek chorobowych: niepłodności, chorób układu krążenia, cukrzycy, nadwagi i otyłości. Świadczone będą także indywidualne konsultacje lekarzy specjalistów (ginekolog, kardiolog, endokrynolog,diabetolog,neurolog), psychologa, dietetyka oraz wykonywane badania laboratoryjne i diagnostyczne

(USG, EKG, Doppler, Holter).

Już teraz w CM BIMED można skorzystać

z porad następujących specjalistów. Poniżej

cennik poszczególnych usług medycznych:

Ginekolog – cena wizyty 120-150 złotych,

razem z wykonaniem USG wizyta

kosztuje 220 złotych,

Kardiolog – cena wizyty 120 złotych,

Echo Serca- 120 złotych,

Endokrynolog – cena wizyty 140 złotych,

Neurolog – cena wizyty 120 złotych,

Internista – cena wizyty 80 złotych,

Dietetyk – cena pierwszej wizyty 140

złotych, druga wizyta- 120 złotych,

Badanie USG – od 120 złotych do 150

złotych,

Badanie EKG – 30 złotych,

Reumatolog – pierwsza wizyta – 140

złotych, druga wizyta – 120 złotych,

Chirurg – 120 złotych,

Dermatolog – 120 złotych,

Neurolog – 120 złotych,

Ortopeda – 100 złotych,

Pediatra – 80 złotych.

Mając na uwadze, obecnie zachodzące zmiany demograficzne oraz dynamiczny

rozwój rynku usług medycznych skierowanych do seniorów, doskonałym uzupełnieniem przedstawionych w niniejszym biznesplanie propozycji podstawowej

i specjalistycznej opieki zdrowotnej, stanowić może oferta świadczeń zdrowotnych,

obejmująca rehabilitację i dzienną opiekę medyczną dla osób starszych. Stworzenie specjalnej oferty dla tej grupy pacjentów i odpowiadającej konkretnym potrzebom zdrowotnym seniorów, pozwoli na pozyskanie klientów z obszaru całego powiatu.

Red:Dziękuję za rozmowę.

JP: Dziękuję bardzo i zapraszam do Centrum

Medycznego BIMED, czekam też na Państwa sugestie i opinie. Pozdrawiam.

Reklama