Konsultacje w ramach Programu Rewitalizacji Gminy Radziejowice

rewit

13 września członkowie zespołu zajmującego się opracowaniem Projektu Rewitalizacji Gminy Radziejowice spotkali się z mieszkańcami by poinformować ich o projekcie oraz przyjąć uwagi na temat potrzeb ludzi i w przyszłości kierunków rozwoju Gminy. Przybyło blisko trzydzieści osób. Mowa była o potrzebie stworzenia miejsc do wypoczynku i integracji ludzi, wiele osób z rozrzewnieniem wspominało obiekt turystyczny Hamernia. Propozycje dotyczyły stworzenia siłowni na świeżym powietrzu oraz dbałości o środowisko naturalne. Projekt rewitalizacji i konsultacje są niezwykle istotne bo pozwalają określić zapotrzebowanie mieszkańców i ich priorytety. Dokument ten ma za zadanie pomóc w pozyskiwaniu wszelkiego rodzaju dotacji na różnego rodzaju przedsięwzięcia. Prace dotyczące przygotowania GPR koordynowane są przez Centrum Doradztwa Energetycznego i potrwają do dnia 31 października 2016 r. Proces jest zgodny z nowoprzyjętą Ustawą o rewitalizacji z 9 października 2015 roku (Dz. U. z 2015 poz. 1777). Rewitalizacja jest złożonym, kompleksowym procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki oraz skoncentrowane terytorialnie. Działania te realizowane są w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Rewitalizacja jest przeprowadzana przez osoby zaangażowane w życie i rozwój gminy, przy znaczącym udziale lokalnej społeczności, czyli mieszkańców Gminy Radziejowice.

W efekcie działania rewitalizacyjne powinny:

– prowadzić do polepszenia warunków życia mieszkańców, w tym zwiększenia ich szans na zatrudnienie;

–pozwolić na trwałą odnowę rewitalizowanego obszaru, poprawę ładu przestrzennego, stanu środowiska i zabudowy;

– przyczynić się do ożywienia rewitalizowanych obszarów, nadania im nowych funkcji, podniesienia ich atrakcyjności, co w konsekwencji wiązać się będzie ze zwiększeniem zainteresowania tym obszarem mieszkańców a także turystów i inwestorów. Spotkanie prowadziła Wójt Urszula Ciężka, uczestniczyli w nim: Sekretarz Gminy Wioletta Micewicz, Pełnomocnik ds. Rewitalizacji Monika Soból, Zastępca Pełnomocnika ds. Rewitalizacji Justyna Klimaszewska oraz przedstawiciel Centrum Doradztwa Energetycznego Artur Twardowski.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Oprac. jn

Reklama