Prace nad projektem rewitalizacji w Radziejowicach

W Gminie Radziejowice trwają prace nad projektem rewitalizacji, jest to początek dłuższego procesu. Opracowanie dokumentu ma dać w przyszłości większe szanse na zdobycie pieniędzy z zewnątrz na inwestycje. Rewitalizacja obok strategii to jeden z najważniejszych dokumentów dotyczących kierunku rozwoju Gminy. Pierwsze spotkania nad wdrażaniem projektu odbyły się w maju tego roku a podczas Święta Chleba ustawione zostało specjalne stoisko informacyjne dla mieszkańców. W listopadzie zaś pojawiły się informacje, które spowodowały ,że Przewodnicząca Rady Gminy zwołała wspólne obrady Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego, Budżetu, Mienia Komunalnego, Rozwoju Gospodarczego na temat rewitalizacji. Zaprosiła na nie oprócz Radnych, Sołtysów także mieszkańców. Pojawiło się bowiem wiele informacji, które należało wyjaśnić. Spotkanie było bardzo emocjonujące. Nie zmienia to faktu, że Gmina w sposób konsekwentny tłumaczy to na czym polega ten projekt. Dotyczy on ożywienia zdegradowanych obszarów, które utraciły swoją pierwotną funkcję na skutek kryzysu, wynikającego z czynników ekonomicznych i społecznych. Projekt rewitalizacyjny obejmuje działania w sferze społecznej, przestrzenno –funkcjonalnej, gospodarczej i środowiskowej, przyczyniając się do poprawy jakości życia mieszkańców. Wyznaczenie obszarów zdegradowanych odbywa się po przeprowadzeniu szczegółowej diagnozy, w której analizie poddawana jest sytuacja społeczna, przestrzenno–funkcjonalna, gospodarcza oraz środowiskowa. Podczas spotkań z mieszkańcami urzędnicy podkreślają, że objęcie obszarem zdegradowanym i rewitalizacji gruntów rolnych mieszkańców nie wpłynie na utratę dopłat. Ponadto objęcie obszarem rewitalizacji może wpłynąć na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej a tym samym na wzrost wartości nieruchomości. Rewitalizacja to proces który ma pomóc, nie zaszkodzić- podkreśla Wójt Radziejowic Urszula Ciężka. – Nikt nikomu nie będzie podnosił podatków. To nieprawda , że Gmina będzie wysiedlała ludzi, nieprawdą jest też to, że mieszkańcy nie będą mogli na swojej własności budować budynków. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydawana jest w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast Państwa grunty objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i nie wymagają takiej decyzji- dodaje Pani Wójt. Teraz rozpoczęły się kolejne konsultacje z mieszkańcami, by móc odpowiedzieć na wszystkie pytania, zaplanowane są warsztaty. Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w terminie od 30.11.2016 roku do 29.12.2016 roku w formie papierowej w Sekretariacie UG w Radziejowicach lub elektronicznej na adres urzad@radziejowice.pl.

Oprac. Justyna Napierała

Reklama